Elektroniczne prowadzenie i przesyłanie ksiąg rachunkowych – zmiany w wyniku Polskiego Ładu

Polski Ład jest obszernym projektem wielu różnych zmian w ustawach i rozporządzeniach. Jego wprowadzenie wpłynie również na sferę księgowości w polskich firmach i instytucjach. Jedną z planowanych modyfikacji jest wprowadzenie elektronicznego trybu prowadzenia i zarazem przesyłania ksiąg rachunkowych.

Podstawa prawna planowanych zmian

W ramach realizacji rządowego programu Polski Ład powstał projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych czy też niektórych innych ustaw z dnia 26 lipca 2021 roku. Został on opublikowany na stronie WWW Rządowego Centrum Legislacji. Można dowiedzieć się z niego o wprowadzaniu najprawdopodobniej od nowego, 2022 roku obowiązku elektronicznego prowadzenia i przesyłania ksiąg rachunkowych.

Zmiany dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych

Nowe wytyczne będą przejawiały się w nałożeniu na podatników CIT obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, ale i uproszczonej ewidencji przychodów i rozchodów w ramach KPiR przy użyciu programów komputerowych. Dodatkowo po zakończeniu roku podatkowego będą musieli oni przesłać je w postaci elektronicznej, ustrukturyzowanej na zasadach przewidzianych w Ordynacji podatkowej do urzędu skarbowego.

Obowiązek ten będzie musiał być zrealizowany w terminie do czasu złożenia zeznania podatkowego.

Elektroniczne ewidencje rachunkowe dla podatników PIT

Podobnie jest w przypadku podatników PIT, którzy prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą. W ich przypadku elektronicznie, przy użyciu programów komputerowych będzie trzeba prowadzić:

  • księgi rachunkowe,

  • podatkową księgę przychodów i rozchodów,

  • ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Jednak podatnicy PIT będą jednocześnie zobowiązani do tego, by w trakcie roku podatkowego przesyłać fiskusowi księgi i ewidencje. Powinni to robić według stanu na ostatni dzień miesiąca lub kwartału. Na koniec roku również będą musieli wysłać elektroniczne księgi rachunkowe lub innego rodzaju ewidencje do urzędu skarbowego.

W terminie do 20 dnia następnego miesiąca będą przesłane księgi i ewidencje w przypadku, gdy na ich podstawie ustalany jest dochód, od którego są wpłacane miesięczne zaliczki na PIT. Następnie w terminie do 20 dnia miesiąca następującego bezpośrednio po upływie kwartału będą przesłane księgi i ewidencje, w przypadku gdy na ich podstawie jest ustalany dochód, od którego wpłacane są kwartalne zaliczki. Natomiast po zakończeniu roku podatkowego podatnik będzie musiał przekazać ewidencję do urzędu skarbowego w terminie do upływu daty złożenia zeznania za rok podatkowy, czyli do 30 kwietnia kolejnego roku.