Jak wyliczać wynagrodzenie przestojowe?

W zakładzie pracy może dojść do czasowego przestoju, ale nie oznacza to, że w okresie tym pracownik zostaje pozbawiony wynagrodzenia. Przedsiębiorca powinien wypłacić mu wynagrodzenie przestojowe. Kiedy się ono należy podwładnym i jak wyliczyć prawidłowo jego wysokość?

Komu należne jest wynagrodzenie przestojowe?

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, zatrudnionemu, który zachował gotowość do świadczenia pracy, ale nie wykonywał jej z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, należy się wynagrodzenie przestojowe. Można więc jednocześnie powiedzieć, że przestój to zawiniony przez firmę czas, kiedy zatrudniony nie może wykonywać obowiązków zawodowych. Wywołany jest on nieprzewidzianym zdarzeniem, np. awarią, czy działaniem osób trzecich i sił natury.

Przestój definiowany jest jako nieplanowana, przejściowo występująca przerwa w wykonywaniu pracy, która spowodowana jest różnymi, z góry niemożliwymi do przewidzenia okolicznościami. By zatrudniony otrzymał wynagrodzenie przestojowe, kluczowe jest pozostawanie w stanie fizycznej i psychicznej zdolności do wykonywania pracy oraz chęć jej świadczenia. Bardzo ważne jest też, by przestój nie był spowodowany z winy tego pracownika.

Ile wynosi wynagrodzenie przestojowe?

Pracownikom za czas przestoju, w ramach którego zachowują gotowość do podjęcia obowiązków, przysługuje wynagrodzenie przestojowe. Jego wysokość uzależniona jest od osobistego zaszeregowania pracownika. Określane jest ono z wykorzystaniem stawki miesięcznej lub godzinowej, a jeśli taki składnik nie został wyodrębniony w warunkach wynagradzania, przysługuje 60 proc. wynagrodzenia, zgodnie z art. 81 § 1 Kodeksu pracy. Jednocześnie wysokość wynagrodzenia przestojowego nie może być niższa od minimalnej pensji.

Wynagrodzenie w przestoju ekonomicznym

W okresie pandemii koronawirusa ustawodawca wprowadził do porządku prawnego pojęcie przestoju ekonomicznego. Za czas pozostawania na takim przestoju pracownik otrzymuje wynagrodzenie przestojowe, które może wynosić minimum tyle, co 50 proc. wynagrodzenia normalnego. Nie może być ono też niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Ustalenie wynagrodzenia przestojowego

Pracodawca dla określenia wynagrodzenia przestojowego przy stawce godzinowej, powinien pomnożyć liczbę godzin niewykonywania pracy z powodu przestoju przez tą stawkę. Oblicza się ją zgodnie z § 4a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia. Wynagrodzenie za jedną godzinę przestoju należy ustalić poprzez podzielenie miesięcznej stawki przez liczbę godzin pracy w danym miesiącu.

Można też posłużyć się stawką procentową i ustalić najpierw podstawę wynagrodzenia z 3 ostatnich miesięcy. Następnie mnoży się podstawę przez 60 proc., a później podzielić