Jaki podatek dochodowy od umowy zlecenie?

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, którą stosuje się często w ramach obrotu gospodarczego. Od wynagrodzenia wynikającego z umowy zlecenie należy zapłacić podatek dochodowy.

Ryczałt przy drobnych zleceniach

Jeśli umowa zlecenie zawierana jest z osobą, która nie jest pracownikiem płatnika, a kwota należności określona w niej nie przekracza 200 zł, wówczas przychody z umowy podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Zasady opodatkowania zlecenia ryczałtem określono w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W efekcie od wynagrodzenia z takiej umowy zlecenia płatnik pobierze podatek w wysokości 18 proc. przychodu, bez pomniejszania go o koszty uzyskania przychodów i potrącone składki na ubezpieczenie społeczne, o ile przychód ten stanowi podstawę wymiaru tych składek.  Wyliczonego podatku zryczałtowanego nie zmniejsza się o kwotę pobranej składki zdrowotnej. Kwoty składek społecznych i zdrowotnych zleceniobiorca sam może odliczyć w zeznaniu PIT, składanym na druku PIT-37 lub PIT-36.

Podatek według skali podatkowej od zlecenia

Jeśli zleceniodawca, będący płatnikiem podatku dochodowego, zawrze umowę zlecenie z osobą, która nie jest jego pracownikiem i kwota określona w umowie jest wyższa niż 200 zł lub w umowie nie określono kwoty należności, a jedynie sposób jej wyliczenia, albo umowa zawarta została z pracownikiem płatnika, bez względu na jej kwotę, wówczas od należności wynikającej z umowy zlecenia należy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy, na zasadach określonych w art. 41 ust. 1-1a ustawy o PIT.

Przy ustalaniu podstawy opodatkowania, przychód pochodzący z umowy zlecenie należy pomniejszyć o koszty wynikające z art. 22 ust. 9 ustawy o PIT – tj. o 20 lub 50 proc., obliczając je od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Jeśli rzeczywiste koszty wykonania zlecenia są wyższe od ustawowych kosztów, wówczas można je odliczyć od podstawy opodatkowania, ale płatnik nie ma możliwości ich uwzględnienia na etapie ustalania wysokości zaliczki na podatek. Dopiero sam podatnik uwzględni je w rocznym rozliczeniu podatkowym.

Podatek ustala się na podstawie stawki 18 proc. podatku dochodowego, chyba że zleceniodawca złoży wniosek o zastosowanie stawki podatku 32 proc. Obliczona w ten sposób zaliczka od przychodu, pomniejszonego o koszty i składki na ubezpieczenia społeczne oraz o składkę zdrowotną w wysokości nieprzekraczającej 7,75 proc. podstawy wymiaru, podlega opłaceniu do urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym płatnik ją pobrał na rachunek właściwego urzędu skarbowego.