Jakie zmiany w korygowaniu faktur VAT wchodzą w życie w 2021 roku?

Księgowi muszą stale śledzić zmiany w przepisach podatkowych i nie tylko, by poprawnie
wykonywać swoją odpowiedzialną pracę. Jakie zmiany w korygowaniu faktur VAT weszły w
życie w 2021 roku lub są planowane do wprowadzenia w najbliższym czasie?
Jak korygować faktury VAT w 2021 roku?
W związku z ustawą z dnia 27 listopada 2020 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i
usług oraz niektórych innych ustaw, zwanej potocznie ustawą o SLIM VAT, której
postanowienia weszły w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku, pojawiły się zmiany w
korygowaniu faktur. Nie ma już obecnie wymagania, by nabywca towaru lub usługobiorca
musiał potwierdzić otrzymanie faktury korygującej.
Dwa rodzaje korekt – in minus i in plus
Jeśli korekta faktury VAT jest realizowana jako in minus, czyli prowadzi ona do obniżenia
podstawy opodatkowania, to wówczas rzeczywiście podatnik nie musi mieć potwierdzenia
otrzymania faktury korygującej wydane przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, ale musi
dopełnić kilku warunków. Powinien on dla dokonania korekty in minus:
 Mieć dokumentację, z której wynika, że uzgodnił z nabywcą towaru lub usługobiorcą
warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia
usług określone w fakturze korygującej oraz
 Warunki te zostały spełnione, zaś faktura była zgodna z posiadaną dokumentacją.
Korekta in minus może być spowodowana obniżaniem podstawy opodatkowania o kwoty
udzielonych opustów i obniżek cen, o wartość zwróconych towarów i opakowań czy o
zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty, jaką podatnik otrzymał przed dokonaniem
sprzedaży, jeśli do dostawy nie doszło. Korekta ta jest możliwa też przy stwierdzeniu pomyłki
w kwocie podatku na fakturze, polegającej na wykazaniu kwoty podatku wyższej niż należna.
Natomiast korekta in plus, czyli taka, w przypadku której zwiększa się podstawa
opodatkowania, dokonywana jest w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym pojawiła
się przyczyna takiej korekty. Należy to interpretować jako konieczność zwiększania na
bieżąco podstawy opodatkowania w okresie wystawienia faktury korygującej.
Przepisy przejściowe
Pomimo nowych zasad, do końca bieżącego roku obowiązują przepisy przejściowe. Oznacza
to, że w niektórych, ściśle zdefiniowanych sytuacjach podatnicy mogą stosować
dotychczasowe przepisy dotyczące korekty podstawy opodatkowania. Warunkiem tym jest,
by dostawca i nabywca uzgodnili, że będą one stosowane, na piśmie, jeszcze przed
wystawieniem pierwszej faktury korygującej w 2021 roku. Kto tego nie zrobił do tej pory, a
posłużył się już korektą, nie będzie mógł „powrócić” do dotychczasowych warunków
korekty.