Blog Biura Rachunkowego Rachexpert

Jak zaskarżyć niekorzystną decyzję fiskusa?

Każdą niekorzystną decyzję podatkową podatnik ma prawo zaskarżyć do sądu administracyjnego. W takich sytuacjach obowiązkowa jest kolejność konkretnych działań. Aby wnieść skargę (czyli pismo, w którym podatnik domaga się uchylenia lub stwierdzenia nieważności danego rozstrzygnięcia organu podatkowego) podatnik musi najpierw wyczerpać wszystkie dostępne opcje pozwalające na zmianę niekorzystnej dla niego decyzji. Jeśli w postępowaniu podatkowym wyczerpane zostaną wszelkie możliwości dochodzenia słuszności racji podatnika, ma prawo podjąć kroki w celu zaskarżenia postanowień fiskusa. Więcej

Ujęcie w księdze ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej

Przedsiębiorcy zamiast zlecać zewnętrznym firmom pranie odzieży roboczej zatrudnianych pracowników często decydują się na wypłacanie z tego tytułu ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej. Dla wielu pracodawców problemem jest jak ująć taki ekwiwalent w księdze przychodów i rozchodów, a dla pracowników – czy taki ekwiwalent stanowi przychód wynikający ze stosunku pracy. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się zagadnieniu ekwiwalentu z punktu widzenia pracodawcy. Więcej

Aport – Sp. z o.o.

Wspólnicy na poczet kapitału zakładowego mogą wnieść wkład do majątku spółki w postaci pieniężnej lub niepieniężnej. Taki wkład niepieniężny nazywany jest aportem (mogą to być prawa majątkowe, nieruchomości, rzeczy ruchome, wierzytelności, patenty itp. lub środki trwałe mogące przynieść korzyści ekonomiczne w dłuższym okresie). Taki środek trwały przekazywany w formie aportu rzeczowego musi zostać wyksięgowany z ewidencji wnoszącego aport i ujęty w ewidencji otrzymującego go. Wniesienie aportu jest wkładem w utworzenie lub powiększenie majątku spółki i daje prawo do udziału w jej zyskach. Więcej

Podział zysku w spółce

Podział zysków w spółce pomiędzy właścicieli zależny jest od tego jaka jest forma prawna danej jednostki. Przy podziale obowiązują pewne procedury prawne, które muszą zostać zachowane, aby taki podział był ważny . Jeśli jednostka podlega obowiązkowi badania sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta, to musi ono zostać poddane takiemu badaniu zanim zostanie zatwierdzone przez odpowiedni organ właścicielski. Aby podział wyniku finansowego (czyli osiągniętego/wypracowanego rezultatu finansowego z działalności gospodarczej w danym roku sprawozdawczym) był ważny z mocy prawa, musi zostać podjęta (przez ten sam organ) właściwa uchwała o podziale zysku (lub pokryciu straty jeśli taka sytuacja ma miejsce). Warto zaznaczyć fakt, że w sytuacji jeśli biegły rewident wyda opinię negatywną o badanym sprawozdaniu, to w takiej jednostce prawnej nie można dokonać podziału wyniku finansowego. Przyjrzyjmy się teraz jak wygląda podział (lub pokrycie) wyniku finansowego w zależności w spółkach o konkretnych formach prawnych. Więcej

Świadczenia przedemerytalne

Osoby, która pobierają świadczenia emerytalne lub przedemerytalne, mają możliwość podjęcia zatrudnienia. Jednak tego typu przychody muszą zmieścić się w określonych limitach kwotowych ustalonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli osoba, która pobiera takie świadczenia, a osiągnie z tytułu pracy zarobkowej większy przychód niż jest dopuszczalny, to ZUS może zmniejszyć kwotę świadczenia lub całkowicie zawiesić jego wypłacanie. Więcej

Obowiązek podatkowy przy sprzedaży przez internet

Od kilku lat coraz bardziej popularne jest robienie zakupów przez internet. Dla klientów taka forma zakupu towarów lub usług jest wygodna, pozwala oszczędzić zarówno czas jak i pieniądze. Jednak sprzedawcy, którzy prowadzą sprzedaż za pośrednictwem swojego sklepu internetowego, muszą pamiętać, że rozpoczęcie sprzedaży w taki sposób również wiążę się z odprowadzaniem podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku VAT (od towarów i usług).

Za datę powstania przychodu uważa się dzień wykonania usługi lub dokonania dostawy towaru (jednak jest to nie później niż dzień uregulowania płatności lub wystawienia faktury). Samo wystawienie faktury już oznacza powstanie obowiązku podatkowego dla sprzedającego (czyli jest to niemal identycznie jak w przypadku tradycyjnej sprzedaży stacjonarnej). Jeżeli podczas zakupów przez internet klient wpłaci zaliczkę, przedpłatę lub zadatek na poczet nabycia przyszłych towarów/usług to taka wpłata nie podlega opodatkowaniu (z punktu widzenia przepisów takie częściowe należności nie stawowią przychodu). Jeśli natomiast należność uiszczona jest z góry, to taka wpłata stanowi przychód i należy odprowadzić od niej podatek dochodowy.

W przypadku podatku VAT sytuacja wygląda inaczej – co prawda obowiązek podatkowy z tytułu dostawy wysyłkowej dokonanej po otrzymaniu zapłaty za towar powstaje z chwilą otrzymania zapłaty, jednak w tym przypadku należności (nawet częściowe) otrzymane przed dostawą towaru/usługi mają znaczenie – data otrzymania każdej zaliczki, przedpłaty lub częściowej zapłaty oznacza powstanie obowiązku podatkowego VAT. Gdy klient zapłaci wcześniej (przelewem lub poprzez systemy PayPal albo PayU) uznaje się, że za datę sprzedaży przyjęty zostaje dzień otrzymania takiej wpłaty (i z taką datą sprzedawca powinien wystawić fakturę dołączoną do wysyłanego towaru). Jeśli w taki sposób zostanie wpłacona zaliczka lub częściowa wpłata, moment ich otrzymania oznacza powstanie obowiązku podatkowego VAT, a data otrzymania takiej przedpłaty powinna zostać wskazana na fakturze.

Dla wielu sprzedawców problematyczne jest określenie właściwego momentu powstania obowiązku podatkowego, zwłaszcza jeśli sprzedane towary wysyłane są za pobraniem i klient płaci za towar dopiero w momencie jego odebrania. W tej sytuacji, jeśli towar zostaje wysłany do klienta za pobraniem lub zaliczeniem pocztowym, to za datę dostawy towaru przyjmuje się dzień, kiedy została przekazana nabywcy przez kuriera lub pracownika poczty. Wtedy też powstaje obowiązek podatkowy VAT dla podatnika (sprzedawcy). Jeśli sprzedawca otrzymał zamówienie na towar z płatnością „za pobraniem” w dniu 27 marca 2016 r., i nadał przesyłkę dla klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej w dniu 28 marca 2016 r., która została odebrana przez nabywcę w dniu 30 marca 2016 r., to pomimo, że należność od firmy kurierskiej podatnik otrzymał 5 kwietnia 2016 r. to obowiązek podatkowy powstał już 30 marca 2016 r., tj. w dniu dostarczenia klientowi towaru przez kuriera. Tak dokonaną dostawę wysyłkową towaru podatnik będzie zobowiązany wykazać już w deklaracji VAT-7 za marzec 2016 r.