Blog Biura Rachunkowego Rachexpert

Jednolity plik kontrolny

Od pierwszego lipca 2016 r. zgodnie z nowymi regulacjami wprowadzony zostanie Jednolity Plik Kontrolny (JPK). W poniższym artykule wyjaśnimy czym dokładnie jest JPK i jak ta nowa metoda kontroli wpłynie na prowadzenie ksiąg, dokumentacji i sposób rozliczania się przedsiębiorców przed fiskusem. Więcej

Jak zaskarżyć niekorzystną decyzję fiskusa?

Każdą niekorzystną decyzję podatkową podatnik ma prawo zaskarżyć do sądu administracyjnego. W takich sytuacjach obowiązkowa jest kolejność konkretnych działań. Aby wnieść skargę (czyli pismo, w którym podatnik domaga się uchylenia lub stwierdzenia nieważności danego rozstrzygnięcia organu podatkowego) podatnik musi najpierw wyczerpać wszystkie dostępne opcje pozwalające na zmianę niekorzystnej dla niego decyzji. Jeśli w postępowaniu podatkowym wyczerpane zostaną wszelkie możliwości dochodzenia słuszności racji podatnika, ma prawo podjąć kroki w celu zaskarżenia postanowień fiskusa. Więcej

Ujęcie w księdze ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej

Przedsiębiorcy zamiast zlecać zewnętrznym firmom pranie odzieży roboczej zatrudnianych pracowników często decydują się na wypłacanie z tego tytułu ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej. Dla wielu pracodawców problemem jest jak ująć taki ekwiwalent w księdze przychodów i rozchodów, a dla pracowników – czy taki ekwiwalent stanowi przychód wynikający ze stosunku pracy. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się zagadnieniu ekwiwalentu z punktu widzenia pracodawcy. Więcej

Aport – Sp. z o.o.

Wspólnicy na poczet kapitału zakładowego mogą wnieść wkład do majątku spółki w postaci pieniężnej lub niepieniężnej. Taki wkład niepieniężny nazywany jest aportem (mogą to być prawa majątkowe, nieruchomości, rzeczy ruchome, wierzytelności, patenty itp. lub środki trwałe mogące przynieść korzyści ekonomiczne w dłuższym okresie). Taki środek trwały przekazywany w formie aportu rzeczowego musi zostać wyksięgowany z ewidencji wnoszącego aport i ujęty w ewidencji otrzymującego go. Wniesienie aportu jest wkładem w utworzenie lub powiększenie majątku spółki i daje prawo do udziału w jej zyskach. Więcej

Podział zysku w spółce

Podział zysków w spółce pomiędzy właścicieli zależny jest od tego jaka jest forma prawna danej jednostki. Przy podziale obowiązują pewne procedury prawne, które muszą zostać zachowane, aby taki podział był ważny . Jeśli jednostka podlega obowiązkowi badania sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta, to musi ono zostać poddane takiemu badaniu zanim zostanie zatwierdzone przez odpowiedni organ właścicielski. Aby podział wyniku finansowego (czyli osiągniętego/wypracowanego rezultatu finansowego z działalności gospodarczej w danym roku sprawozdawczym) był ważny z mocy prawa, musi zostać podjęta (przez ten sam organ) właściwa uchwała o podziale zysku (lub pokryciu straty jeśli taka sytuacja ma miejsce). Warto zaznaczyć fakt, że w sytuacji jeśli biegły rewident wyda opinię negatywną o badanym sprawozdaniu, to w takiej jednostce prawnej nie można dokonać podziału wyniku finansowego. Przyjrzyjmy się teraz jak wygląda podział (lub pokrycie) wyniku finansowego w zależności w spółkach o konkretnych formach prawnych. Więcej

Świadczenia przedemerytalne

Osoby, która pobierają świadczenia emerytalne lub przedemerytalne, mają możliwość podjęcia zatrudnienia. Jednak tego typu przychody muszą zmieścić się w określonych limitach kwotowych ustalonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli osoba, która pobiera takie świadczenia, a osiągnie z tytułu pracy zarobkowej większy przychód niż jest dopuszczalny, to ZUS może zmniejszyć kwotę świadczenia lub całkowicie zawiesić jego wypłacanie. Więcej