Zmiany w podatku VAT w związku z Polskim Ładem

Nową instytucję w zakresie podatku VAT w związku z Polskim Ładem są Grupy VAT. Polska jest kolejnym europejskim krajem, który wprowadza takie rozwiązanie. Na czym ono właściwie polega?

Najważniejsza zmiana w podatku od towarów i usług

Najważniejszą zmianą dotyczącą podatku VAT, jaką wdraża tzw. Polski Ład jest wprowadzenie Grup VAT przeznaczonych dla podmiotów działających wspólnie na rynku. Nowe przepisy pozwolą na działanie w uregulowany sposób np. konsorcjom. Dotychczas ich rozliczenia wewnętrzne były regulowane interpretacjami indywidualnymi oraz orzecznictwem.

Grupy VAT mają doprowadzić do znacznego uproszczenia obrotu wewnętrznego Grupy i pozwolić na lepsze zarządzanie jej płynnością finansową, jeśli chodzi o opodatkowanie VAT. W Grupie VAT kwoty podatku należnego i naliczonego będą mogły być kompensowane względem siebie, ponieważ podmioty skupione w niej będą występowały jako jeden podatnik.

Możliwość prowadzenia Grupy VAT w podatku od towarów i usług umożliwia bezpośrednio art. 11 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 roku w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Dotychczas w 18 różnych krajach UE funkcjonują już Grupy VAT. Od 1 stycznia 2022 roku dołączy do nich również Polska.

Kto będzie mógł uczestniczyć w Grupie VAT?

W nowo tworzonych od 2022 roku Grupach VAT będą uczestniczyć podmioty, które spełnią jeden z dwóch warunków:

  • mają siedzibę na terytorium kraju lub
  • nie posiadają siedziby na terytorium kraju, w zakresie, w jakim prowadzą działalność gospodarczą na terytorium kraju, za pośrednictwem oddziału położonego na terytorium kraju.

Projekt ustawy zakłada, że Grupa VAT będzie składała się z podmiotów powiązanych pod względem finansowym, organizacyjnym i ekonomicznym, które są zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT.

Grupa VAT będzie miała reprezentanta, który będzie reprezentował ją pod względem jej praw i obowiązków prawnopodatkowych przed organem podatkowym. Każdy podmiot będzie mógł uczestniczyć w tylko jednej Grupie VAT.

Pisemna umowa dla Grupy VAT

Przy chęci utworzenia wśród kilku podmiotów będących czynnymi podatnikami VAT Grupy VAT, konieczne będzie zawarcie pisemnej umowy. Powinna ona uwzględniać:

  • nazwę grupy VAT z oznaczeniem GV lub Grupa VAT;
  • dane identyfikacyjne poszczególnych podatników, w tym dane oddziału w przypadku podatnika nieposiadającego siedziby na terytorium kraju oraz dane o wysokości kapitału zakładowego każdego z tych podatników;