Czy pracodawca może zmienić termin wypłaty wynagrodzenia pracownikowi?

Obowiązkiem pracodawcy jest wypłacać wynagrodzenie dla swoich pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę co najmniej raz w miesiącu. Informację o terminie wypłaty pensji pracodawca powinien zawrzeć w układzie zbiorowym, w regulaminie pracy lub w informacji dołączanej do umowy o pracę. Czy termin wypłaty wynagrodzenia może ulec zmianie?

Informacja najlepiej na piśmie

Zgodnie z art. 29 § 32 Kodeksu pracy, pracodawca zobowiązany jest do poinformowania pracownika na piśmie o zmianie jego warunków zatrudnienia, które dotyczą m.in. częstotliwości wypłaty wynagrodzenia. Nie jest to jednak równoznaczne z terminem płacenia za pracę w danym zakładzie. Przyjmuje się jednak, że zmiana w zakresie terminu płatności poborów powinna następować w takim samym pisemnym trybie, jak w przypadku zmiany warunków zatrudnienia. Dlatego pracodawca powinien poinformować o niej pracownika na piśmie, z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Pracodawca może zaktualizować w celu zmiany terminu wypłaty wynagrodzenia informacje zawarte w:

  • układzie zbiorowym,

  • regulaminie pracy,

  • informacji do umowy o pracę.

Zmiany terminu poboru wynagrodzenia w dużym przedsiębiorstwie

W zakładach pracy zatrudniających co najmniej 50 pracowników, pracodawca jest zobowiązany do opracowania regulaminu pracy. Zmiana terminu wypłaty wynagrodzenia pociąga za sobą więc w takim przypadku konieczność wprowadzenia nowych zapisów w regulaminie, a o zmianach informuje on załogę w sposób przyjęty w zakładzie. Regulamin pracy w nowym brzmieniu wejdzie w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników. Dlatego trzeba odpowiednio wcześnie powiadomić o tym fakcie swoich podwładnych.

Termin wypłaty wynagrodzenia w umowie o pracę

Gdy termin uiszczania pensji zawarty został uprzednio przez pracodawcę w umowie o pracę, wtedy jakakolwiek zmiana w tym zakresie wymusza zmianę w umowie. Może to nastąpić w trybie porozumienia stron lub za wypowiedzeniem zmieniającym.

Pracownik ma wówczas prawo do wniesienia sprzeciwu, ale jeśli nie zrobi tego do połowy okresu wypowiedzenia, nowe warunki zaczynają obowiązywać po upływie tego okresu.