Blog Biura Rachunkowego Rachexpert

Na czym polega Globalny podatek minimalny – GloBE w Polsce?

System globalnego podatku minimalnego, inaczej zasady GloBE, zakłada wprowadzenie podatku, który będą uiszczały wszystkie przedsiębiorstwa, bez wyjątku. Z dniem 26 kwietnia 2024 roku Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy wdrażającej przepisy w zakresie 15-procentowego globalnego podatku minimalnego. Co zakłada w zakresie zasad GloBE resort finansów? Więcej

Jakie są zasady zwolnień grupowych i jakie odprawy muszą otrzymać zwalniani pracownicy?

Pracodawca w ramach realizacji redukcji etatów, np. przy zmianie modelu działalności czy przy problemach finansowych, może zastosować zwolnienia grupowe. W takim przypadku zwalnia co najmniej kilku pracowników w tym samym czasie, a przy tym mają oni prawo do odprawy. Jakich obowiązków musi dopełnić przy zwolnieniach grupowych? Więcej

Od kiedy ruszy KSeF dla wszystkich?

KSeF, czyli Krajowy System eFaktur wprowadzany jest stopniowo w życie w Polsce przez Ministerstwo Finansów. To platforma służąca do wystawiania i odbierania faktur elektronicznych, która udostępniona została podatnikom od 1 stycznia 2022 roku. Dotychczas wielu mogło korzystać z platformy KSeF na zasadach dobrowolności. Początkowo system ten miał przekształcić się w obowiązkowy od 1 lipca 2024 roku, ale tak się jednak nie stanie. Od kiedy ruszy KSeF dla wszystkich?

Powody odsunięcia w czasie wdrożenia obowiązkowego KSeF

Obowiązek korzystania z KSeF i e-fakturowania miał początkowo wejść w życie w połowie 2024 roku, dokładnie od 1 lipca oraz od 1 stycznia 2025 roku dla małych i średnich firm zwolnionych z podatku VAT. Jednak wszystko zostało odsunięte w czasie.

O powodach pisze Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej. Komunikaty MF wskazują, że w pierwszej kolejności przeprowadzony będzie zewnętrzny audyt informatyczny dotyczący systemu KSeF. Jest on niezbędny z uwagi na fakt, że w działaniu KSeF zdiagnozowano pewne błędy. Wynik audytu ma być znany na przełomie kwietnia i maja 2024 roku.

W tym czasie mają być uruchomione szkolenia praktyczne z korzystania z bezpłatnego oprogramowania do wystawiania e-faktur – Aplikacji Podatnika i e-mikrofirmy, we wszystkich urzędach skarbowych.

Termin wdrożenia KSeF

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów z dnia 19 stycznia 2024 roku „Przesunięcie terminu wdrożenia obowiązkowego KSeF”, należy powiedzieć, że KSeF w formule obowiązkowej nie ma szans wejść w życie w 2024 roku. Z pewnością więc podatnikom przyjdzie na to poczekać co najmniej do 1 stycznia 2025 roku. Na przełomie kwietnia i maja 2024 roku zostanie ogłoszony kalendarz wdrożenia platformy do e-fakturowania.

Co powinna zawierać faktura europejska?

Polski podatnik dokonujący sprzedaży produktów i usług na rzecz kontrahentów z Unii Europejskiej zobowiązany będzie do posłużenia się fakturą europejską dla potwierdzenia takiej transakcji. To dokument, który w dużej mierze przypomina zwykłą fakturę VAT krajową. Jakie informacje powinna uwzględniać poprawnie wystawiona faktura europejska?

Obrót towarami i świadczenie usług w Unii Europejskiej

Wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej i przedsiębiorcy działający na takich rynkach mają dużą swobodę w zakresie zawierania umów i dokonywania transakcji z innymi podmiotami w ramach Wspólny Europejskiej. Jednak dokonywane czynności, czy to sprzedaż towarów czy świadczenie usług, muszą być odpowiednio udokumentowane. Faktura europejska służy właśnie do tego celu, a przy tym pozwala na prawidłowe rozliczenie z fiskusem.

Czym jest faktura europejska?

Nazwa faktura europejska przypisywana jest fakturom unijnym, wystawianym dla kontrahentów z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Należy przy tym podkreślić, że jest to określenie umowne i na próżno można by go szukać w przepisach.

Jak wystawić fakturę europejską?

Przedsiębiorca dokonujący transakcji z kontrahentami z UE musi wystawić fakturę. Zasady robienia tego dla kontrahentów europejskich właściwie nie różnią się od zasad obowiązujących przy fakturach krajowych. Jednak istnieją pewne kwestie różnicujące je względem siebie.

Faktura unijna wystawiana jest w dwóch egzemplarzach. Jeden jest przekazywany kontrahentowi i może być sporządzony w dowolnym języku, zwykle to język angielski, ale drugi, pozostający u polskiego przedsiębiorcy, najlepiej, by był w języku polskim. Wszystko dlatego, że przepisy dotyczące prowadzenia podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów nakazują, by dokumentacja była w języku polskim.

Faktura europejska powinna przy tym zawierać:

  • miejsce świadczenia usług – od tego uzależnione jest obciążenie podatkiem VAT,

  • imiona i nazwiska lub nazwy czy też nazwy skrócone stron,

  • adresy obu stron transakcji,

  • numer NIP sprzedawcy i nabywcy,

  • kolejny numer faktury,

  • data wystawienia dokumentu,

  • nazwa (rodzaj) towaru lub usługi,

  • miara i ilość sprzedanych towarów bądź zakres wykonanych usług,

  • cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku, tj. cena jednostkowa netto,

  • wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez uwzględnienia kwoty podatku – wartość sprzedaży netto.

Zanim przedsiębiorca wystawi fakturę dla europejskiego kontrahenta, powinien go sprawdzić w unijnej bazie VIES. Wystarczy posłużyć się przy tym numerem identyfikacyjnym, by dowiedzieć się, czy jest to aktywny podatnik VAT. Jeśli obowiązek rozliczenia podatku VAT leży po stronie nabywcy, wówczas faktura europejska powinna uwzględniać oznaczenie „odwrotne obciążenie”.