Archiwa tagu: Przychody

Koszty i przychody związane ze złomowaniem wyrobów

            Ustawa o rachunkowości, w art.3 ust1 pkt 12, jasno określa definicję aktywów: są nimi kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe, które posiadają wiarygodnie określoną wartość, powstałe w wyniku minionych zdarzeń, które w przyszłości spowodują wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Zapasy, również wyroby gotowe, które utraciły nieodwracalnie możliwość zbycia, nie spełniają opisanego wymogu, gdyż nie przyniosą w przyszłości wpływu do jednostki przewidywanych korzyści ekonomicznych. W ewidencji, tego typu wyroby należy wyksięgować z ewidencji bilansowej i odnieść ich wartość w ciężar kosztów operacyjnych. Więcej

Zasady ujmowania przychodów ze sprzedaży w księgach rachunkowych

Przychodem ze sprzedaży jest uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczych korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów lub zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzają do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli. Taka definicja zawarta została w ustawie o rachunkowości, w art., 3 ust 1 pkt 30. W przepisach ustawy o rachunkowości nie ma zawartych innych, poza wspomnianą definicją, szczegółowych zasad w zakresie rozpoznawania przychodów. Odgórnie wiadomym jest, że przy ustalaniu wysokości przychodu bilansowego należy kierować się zasadami rachunkowości: wyższości treści ekonomicznej nad formą prawną, zasadą memoriału, współmierności przychodów i kosztów, ostrożnej wyceny. W księgach rachunkowych danego okresu sprawozdawczego należy ujmować w postaci zapisu każde zdarzenie, które miało miejsce w tym okresie sprawozdawczym. Więcej