Wszystkie wpisy, których autorem jest Paulina Wojtasiewicz-Słowińska

Jakie są zasady zwolnień grupowych i jakie odprawy muszą otrzymać zwalniani pracownicy?

Pracodawca w ramach realizacji redukcji etatów, np. przy zmianie modelu działalności czy przy problemach finansowych, może zastosować zwolnienia grupowe. W takim przypadku zwalnia co najmniej kilku pracowników w tym samym czasie, a przy tym mają oni prawo do odprawy. Jakich obowiązków musi dopełnić przy zwolnieniach grupowych? Więcej

Od kiedy ruszy KSeF dla wszystkich?

KSeF, czyli Krajowy System eFaktur wprowadzany jest stopniowo w życie w Polsce przez Ministerstwo Finansów. To platforma służąca do wystawiania i odbierania faktur elektronicznych, która udostępniona została podatnikom od 1 stycznia 2022 roku. Dotychczas wielu mogło korzystać z platformy KSeF na zasadach dobrowolności. Początkowo system ten miał przekształcić się w obowiązkowy od 1 lipca 2024 roku, ale tak się jednak nie stanie. Od kiedy ruszy KSeF dla wszystkich?

Powody odsunięcia w czasie wdrożenia obowiązkowego KSeF

Obowiązek korzystania z KSeF i e-fakturowania miał początkowo wejść w życie w połowie 2024 roku, dokładnie od 1 lipca oraz od 1 stycznia 2025 roku dla małych i średnich firm zwolnionych z podatku VAT. Jednak wszystko zostało odsunięte w czasie.

O powodach pisze Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej. Komunikaty MF wskazują, że w pierwszej kolejności przeprowadzony będzie zewnętrzny audyt informatyczny dotyczący systemu KSeF. Jest on niezbędny z uwagi na fakt, że w działaniu KSeF zdiagnozowano pewne błędy. Wynik audytu ma być znany na przełomie kwietnia i maja 2024 roku.

W tym czasie mają być uruchomione szkolenia praktyczne z korzystania z bezpłatnego oprogramowania do wystawiania e-faktur – Aplikacji Podatnika i e-mikrofirmy, we wszystkich urzędach skarbowych.

Termin wdrożenia KSeF

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów z dnia 19 stycznia 2024 roku „Przesunięcie terminu wdrożenia obowiązkowego KSeF”, należy powiedzieć, że KSeF w formule obowiązkowej nie ma szans wejść w życie w 2024 roku. Z pewnością więc podatnikom przyjdzie na to poczekać co najmniej do 1 stycznia 2025 roku. Na przełomie kwietnia i maja 2024 roku zostanie ogłoszony kalendarz wdrożenia platformy do e-fakturowania.

Co powinna zawierać faktura europejska?

Polski podatnik dokonujący sprzedaży produktów i usług na rzecz kontrahentów z Unii Europejskiej zobowiązany będzie do posłużenia się fakturą europejską dla potwierdzenia takiej transakcji. To dokument, który w dużej mierze przypomina zwykłą fakturę VAT krajową. Jakie informacje powinna uwzględniać poprawnie wystawiona faktura europejska?

Obrót towarami i świadczenie usług w Unii Europejskiej

Wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej i przedsiębiorcy działający na takich rynkach mają dużą swobodę w zakresie zawierania umów i dokonywania transakcji z innymi podmiotami w ramach Wspólny Europejskiej. Jednak dokonywane czynności, czy to sprzedaż towarów czy świadczenie usług, muszą być odpowiednio udokumentowane. Faktura europejska służy właśnie do tego celu, a przy tym pozwala na prawidłowe rozliczenie z fiskusem.

Czym jest faktura europejska?

Nazwa faktura europejska przypisywana jest fakturom unijnym, wystawianym dla kontrahentów z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Należy przy tym podkreślić, że jest to określenie umowne i na próżno można by go szukać w przepisach.

Jak wystawić fakturę europejską?

Przedsiębiorca dokonujący transakcji z kontrahentami z UE musi wystawić fakturę. Zasady robienia tego dla kontrahentów europejskich właściwie nie różnią się od zasad obowiązujących przy fakturach krajowych. Jednak istnieją pewne kwestie różnicujące je względem siebie.

Faktura unijna wystawiana jest w dwóch egzemplarzach. Jeden jest przekazywany kontrahentowi i może być sporządzony w dowolnym języku, zwykle to język angielski, ale drugi, pozostający u polskiego przedsiębiorcy, najlepiej, by był w języku polskim. Wszystko dlatego, że przepisy dotyczące prowadzenia podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów nakazują, by dokumentacja była w języku polskim.

Faktura europejska powinna przy tym zawierać:

  • miejsce świadczenia usług – od tego uzależnione jest obciążenie podatkiem VAT,

  • imiona i nazwiska lub nazwy czy też nazwy skrócone stron,

  • adresy obu stron transakcji,

  • numer NIP sprzedawcy i nabywcy,

  • kolejny numer faktury,

  • data wystawienia dokumentu,

  • nazwa (rodzaj) towaru lub usługi,

  • miara i ilość sprzedanych towarów bądź zakres wykonanych usług,

  • cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku, tj. cena jednostkowa netto,

  • wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez uwzględnienia kwoty podatku – wartość sprzedaży netto.

Zanim przedsiębiorca wystawi fakturę dla europejskiego kontrahenta, powinien go sprawdzić w unijnej bazie VIES. Wystarczy posłużyć się przy tym numerem identyfikacyjnym, by dowiedzieć się, czy jest to aktywny podatnik VAT. Jeśli obowiązek rozliczenia podatku VAT leży po stronie nabywcy, wówczas faktura europejska powinna uwzględniać oznaczenie „odwrotne obciążenie”.

Kto ma prawo do statusu małego podatnika w 2024 roku?

Posiadanie statusu małego podatnika VAT przynosi wiele uprawnień przedsiębiorcy. Ma on prawo do kwartalnego rozliczania podatku i stosowania kasowej metody rozliczenia. W przypadku statusu małego podatnika na gruncie podatku dochodowego uprawnia on do wpłaty zaliczek podatkowych co kwartał i do stosowania jednorazowej amortyzacji środków trwałych w ramach pomocy de minimis. Może korzystać z obniżonej do 9 proc. stawki podatku dochodowego od osób prawnych CIT. Kto ma prawo korzystać z tego statusu?

Status małego podatnika w podatku CIT i PIT i VAT w 2024 roku

Przedsiębiorcy w przypadku których wartość sprzedaży, liczona łącznie z kwotą należnego podatku VAT w 2023 roku nie przekroczyła kwoty 9 218 000 zł skorzystać mogą w 2024 roku z przywilejów przewidzianych dla małego podatnika CIT, PIT oraz VAT.

Niezależnie od tego, czy mówimy o podatku VAT czy podatku dochodowym, obowiązuje przy tym limit, który odpowiada równowartości w złotych kwocie 2 mln euro. W przypadku podatku od towarów i usług konsumpcyjnych oznacza to podwyższenie limitu, ponieważ jeszcze przed 1 lipca 2023 roku obowiązywał on w wysokości odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro.

Kwotę limitu wyrażoną w euro przelicza się na złote w zaokrągleniu do 1000 zł, przy zastosowaniu średniego kursu tej waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Limity dla małego podatnika w 2023 roku

Jak zmieniły się limity przychodów ze sprzedaży uprawniające do korzystania ze statusu małego podatnika w ostatnim roku? Jeszcze w 2023 roku limit ten wynosił 9 654 000 zł, a w przypadku podatku VAT do końca czerwca 2023 roku – 5 793 000 zł.

Odrębny limit dla małych pośredników

W ustawie o VAT ustalono, że odrębny limit przychodów ze sprzedaży obowiązuje dla tzw. małych pośredników, czyli maklerów, zarządzających funduszami inwestycyjnymi, agentów, zleceniobiorców i innych osób świadczących usługi o podobnym charakterze. W ich przypadku wartość otrzymanych prowizji z kwotą podatku VAT łącznie za poprzedni rok podatkowy nie powinna przekroczyć równowartości 45 tys. euro. W 2024 roku będzie to limit sprzedaży za 2023 rok w kwocie 207 tys. zł.