Wszystkie wpisy, których autorem jest Paulina Wojtasiewicz-Słowińska

Co powinna zawierać faktura europejska?

Polski podatnik dokonujący sprzedaży produktów i usług na rzecz kontrahentów z Unii Europejskiej zobowiązany będzie do posłużenia się fakturą europejską dla potwierdzenia takiej transakcji. To dokument, który w dużej mierze przypomina zwykłą fakturę VAT krajową. Jakie informacje powinna uwzględniać poprawnie wystawiona faktura europejska?

Obrót towarami i świadczenie usług w Unii Europejskiej

Wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej i przedsiębiorcy działający na takich rynkach mają dużą swobodę w zakresie zawierania umów i dokonywania transakcji z innymi podmiotami w ramach Wspólny Europejskiej. Jednak dokonywane czynności, czy to sprzedaż towarów czy świadczenie usług, muszą być odpowiednio udokumentowane. Faktura europejska służy właśnie do tego celu, a przy tym pozwala na prawidłowe rozliczenie z fiskusem.

Czym jest faktura europejska?

Nazwa faktura europejska przypisywana jest fakturom unijnym, wystawianym dla kontrahentów z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Należy przy tym podkreślić, że jest to określenie umowne i na próżno można by go szukać w przepisach.

Jak wystawić fakturę europejską?

Przedsiębiorca dokonujący transakcji z kontrahentami z UE musi wystawić fakturę. Zasady robienia tego dla kontrahentów europejskich właściwie nie różnią się od zasad obowiązujących przy fakturach krajowych. Jednak istnieją pewne kwestie różnicujące je względem siebie.

Faktura unijna wystawiana jest w dwóch egzemplarzach. Jeden jest przekazywany kontrahentowi i może być sporządzony w dowolnym języku, zwykle to język angielski, ale drugi, pozostający u polskiego przedsiębiorcy, najlepiej, by był w języku polskim. Wszystko dlatego, że przepisy dotyczące prowadzenia podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów nakazują, by dokumentacja była w języku polskim.

Faktura europejska powinna przy tym zawierać:

  • miejsce świadczenia usług – od tego uzależnione jest obciążenie podatkiem VAT,

  • imiona i nazwiska lub nazwy czy też nazwy skrócone stron,

  • adresy obu stron transakcji,

  • numer NIP sprzedawcy i nabywcy,

  • kolejny numer faktury,

  • data wystawienia dokumentu,

  • nazwa (rodzaj) towaru lub usługi,

  • miara i ilość sprzedanych towarów bądź zakres wykonanych usług,

  • cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku, tj. cena jednostkowa netto,

  • wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez uwzględnienia kwoty podatku – wartość sprzedaży netto.

Zanim przedsiębiorca wystawi fakturę dla europejskiego kontrahenta, powinien go sprawdzić w unijnej bazie VIES. Wystarczy posłużyć się przy tym numerem identyfikacyjnym, by dowiedzieć się, czy jest to aktywny podatnik VAT. Jeśli obowiązek rozliczenia podatku VAT leży po stronie nabywcy, wówczas faktura europejska powinna uwzględniać oznaczenie „odwrotne obciążenie”.

Kto ma prawo do statusu małego podatnika w 2024 roku?

Posiadanie statusu małego podatnika VAT przynosi wiele uprawnień przedsiębiorcy. Ma on prawo do kwartalnego rozliczania podatku i stosowania kasowej metody rozliczenia. W przypadku statusu małego podatnika na gruncie podatku dochodowego uprawnia on do wpłaty zaliczek podatkowych co kwartał i do stosowania jednorazowej amortyzacji środków trwałych w ramach pomocy de minimis. Może korzystać z obniżonej do 9 proc. stawki podatku dochodowego od osób prawnych CIT. Kto ma prawo korzystać z tego statusu?

Status małego podatnika w podatku CIT i PIT i VAT w 2024 roku

Przedsiębiorcy w przypadku których wartość sprzedaży, liczona łącznie z kwotą należnego podatku VAT w 2023 roku nie przekroczyła kwoty 9 218 000 zł skorzystać mogą w 2024 roku z przywilejów przewidzianych dla małego podatnika CIT, PIT oraz VAT.

Niezależnie od tego, czy mówimy o podatku VAT czy podatku dochodowym, obowiązuje przy tym limit, który odpowiada równowartości w złotych kwocie 2 mln euro. W przypadku podatku od towarów i usług konsumpcyjnych oznacza to podwyższenie limitu, ponieważ jeszcze przed 1 lipca 2023 roku obowiązywał on w wysokości odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro.

Kwotę limitu wyrażoną w euro przelicza się na złote w zaokrągleniu do 1000 zł, przy zastosowaniu średniego kursu tej waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Limity dla małego podatnika w 2023 roku

Jak zmieniły się limity przychodów ze sprzedaży uprawniające do korzystania ze statusu małego podatnika w ostatnim roku? Jeszcze w 2023 roku limit ten wynosił 9 654 000 zł, a w przypadku podatku VAT do końca czerwca 2023 roku – 5 793 000 zł.

Odrębny limit dla małych pośredników

W ustawie o VAT ustalono, że odrębny limit przychodów ze sprzedaży obowiązuje dla tzw. małych pośredników, czyli maklerów, zarządzających funduszami inwestycyjnymi, agentów, zleceniobiorców i innych osób świadczących usługi o podobnym charakterze. W ich przypadku wartość otrzymanych prowizji z kwotą podatku VAT łącznie za poprzedni rok podatkowy nie powinna przekroczyć równowartości 45 tys. euro. W 2024 roku będzie to limit sprzedaży za 2023 rok w kwocie 207 tys. zł.

Jakie są zasady przyznawania odpraw pracowniczych?

W przepisach Kodeksu pracy przewidziane są dwa rodzaje odpraw pracowniczych: odprawa rentowo-emerytalna i pośmiertna. W wielu zakładach pracy prócz tego przyznawane mogą być odprawy dla pracowników zwalnianych, które regulowane są przepisami ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników z marca 2003 roku. Na jakich zasadach funkcjonują poszczególne odprawy? Więcej

Jak księgować fakt utylizacji przeterminowanych towarów?

Przy prowadzeniu różnego rodzaju działalności gospodarczych, zwłaszcza o charakterze handlowym, może pojawić się problem, jak zaksięgować fakt utylizowania przeterminowanych czy nienadających się z różnych powodów towarów? Jakie obowiązują zasady?

Obowiązek przygotowania protokołu szkody

Na gruncie działalności gospodarczej można spotkać się z towarami, które nadają się do utylizacji – są zniszczone lub przeterminowane. Każde zdarzenie, które polega na zniszczeniu czy przekroczeniu terminu przydatności towarów handlowych, należy w prawidłowy sposób udokumentować. Wystarczy przygotować protokół szkody. Powinien on uwzględniać szczegółowy opis zdarzenia oraz wykaz zniszczonych i przeterminowanych towarów, wraz z oznaczeniem ich wartości.

Wyjątkiem od reguły są towary handlowe, które uległy zniszczeniu w wyniku zaniedbania podatnika. Ich nie ujmuje się w protokole szkody.

Opodatkowanie VAT

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT oraz opiniami, jakie przygotowały w poprzednich latach organy podatkowe, przekazanie towarów do utylizacji nie podlega opodatkowaniu VAT. Przedsiębiorca, przekazując odpady do utylizacji, nie będzie podlegał opodatkowaniu, przez co wnioskodawca nie będzie miał obowiązku uwzględnienia w prowadzonej dla celów VAT ewidencji podatku należnego. Jednocześnie przekazanie towarów do utylizacji nie należy dokumentować, wystawiając fakturę VAT.

Analogicznie jak w przypadku protokołu szkody, wyjątkiem są towary handlowe zniszczone z winy podatnika. W ich przypadku przedsiębiorca musi dokonać korekty kosztów uzyskania przychodu oraz odliczonego przy zakupie takich produktów podatku VAT.

Księgowanie utylizowanych towarów

Zniszczone i przeterminowane towary ujęte w protokole strat muszą być wyksięgowane z podatkowej księgi przychodów i rozchodów z kolumny 10 – Zakup towarów handlowych i materiałów. Wartość strat księguje się „na minus”, a później taką samą kwotę należy zaksięgować na plus do podatkowej KPiR w kolumnie 13 – pozostałe wydatki. Księgowania dokonuje się w dacie, kiedy sporządzany był protokół strat. Numer dokumentu księgowego w księdze to numer protokołu strat.

Jak korygować plik JPK_V7

Obowiązkiem wynikającym z aktualnych przepisów fiskalnych w Polsce, nakładanym na wszystkich czynnych podatników VAT, jest sporządzanie i wysyłanie w odpowiednim terminie Jednolitych Plików Kontrolnych – JPK_V7. Powinny one trafić do Ministerstwa Finansów. Co prawda pliki te generowane są na podstawie rejestrów sprzedaży i zakupów do określonego urzędowo formatu elektronicznego, a więc wszystko dzieje się automatycznie, ale i tak może pojawić się w nich błąd. Jak wówczas skorygować plik JPK_V7? Więcej