Koszty i przychody związane ze złomowaniem wyrobów

            Ustawa o rachunkowości, w art.3 ust1 pkt 12, jasno określa definicję aktywów: są nimi kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe, które posiadają wiarygodnie określoną wartość, powstałe w wyniku minionych zdarzeń, które w przyszłości spowodują wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Zapasy, również wyroby gotowe, które utraciły nieodwracalnie możliwość zbycia, nie spełniają opisanego wymogu, gdyż nie przyniosą w przyszłości wpływu do jednostki przewidywanych korzyści ekonomicznych. W ewidencji, tego typu wyroby należy wyksięgować z ewidencji bilansowej i odnieść ich wartość w ciężar kosztów operacyjnych.

Ważnym jest, jeżeli jednostka prowadzi ewidencję wyrobów gotowych w cenach, które różnią się od kosztu ich wytworzenia, niezbędnym będzie wyksięgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych , które przypadają na wyroby przekazane do złomowania.

            W przypadku przekazania wyrobów gotowych do złomowania, niezbędnym jest dokonanie następującego zapisu w księgach rachunkowych:

  1. wartość wyrobów w cenach ewidencyjnych, obowiązuje zapis: konto „Produkty gotowe i półprodukty” (konto 60) po stronie Ma
  2. kwestia wyksięgowania odchyleń od cen ewidencyjnych, które przypadają na wyroby przekazane do złomowania, obowiązuje zapis: konto „Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów” (konto 62) po stronie Wn lub Ma
  3. wartość wyrobów zgodnie z kosztem wytworzenia, obowiązuje zapis: konto „Pozostałe koszty operacyjne” (konto 76-1) po stronie Wn

Wówczas, gdy jednostka prowadzi ewidencję i rozliczenie kosztów na kontach zespołu 4 (konta w układzie rodzajowym) i jednocześnie na kontach zespołu 5 (konta w układzie funkcjonalnym) i sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym, to księgowanie operacji związanych z likwidacją (złomowaniem) wyrobów gotowych musiałoby przebiegać z zastosowaniem kont 79-0 i 79-1. Ewidencja wygląda następująco:

  1. wartość złomowanych produktów gotowych, księguje się: konto „Pozostałe koszty operacyjne” (76-1), po stronie Wn i konto „Obroty wewnętrzne” (79-0), po stronie Ma
  2. uznanie magazynu wartością likwidowanych produktów gotowych, księguje się: konto „Koszt obrotów wewnętrznych” (79-1), po stronie Wn i konto „Produkty gotowe i półprodukty” (60), po stronie Ma.

Powinno mieć miejsce równoległe księgowanie dotyczące rozliczenia odchyleń od cen ewidencyjnych, które wygląda następująco: Wn/Ma konto 62, Ma/Wn konto 79-1 oraz Wn/Ma konto 79-0, Ma/Wn konto 76-1.

            Ważnym jest odpowiednie udokumentowanie złomowania wyrobów gotowych, czyli ich fizycznej likwidacji. Takim dokumentem może być protokół likwidacji, który sporządza się w dniu dokonania likwidacji, a podstawą jego sporządzenia jest wniosek komisji likwidacyjnej oraz decyzja kierownika jednostki. Jeżeli, złomowaniu podlega wyrób gotowy, to dokumentem, który potwierdza likwidację może być również dokument, który wystawi firma złomująca.


Komentarze

  1. Świetnie napisane i rzetelnie przedstawione informacje, na temat kwestii księgowych, związanych ze złomowaniem auta.

Możliwość komentowania została wyłączona.