Blog Biura Rachunkowego Rachexpert

Prezenty o małej wartości

Definicja „prezentów o małej wartości” została uregulowana przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku o towarów i usług, art. 7 ust 4. Prezentami o malej wartości są przekazywane przez podatnika jednej osobie towary, których łączna wartość nie przekracza w roku podatkowym 100 zł, wówczas, gdy podatnik prowadzi ewidencję , która pozwala na ustalenie tożsamości tych osób oraz gdy przekazywane towary nie zostały ujęte w ewidencji, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru, pomijając podatek, a wówczas, gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru nie przekracza 10 zł. Więcej

Urlop Macierzyński

Kobieta, która jest zatrudniona na umowę o pracę i urodziła dziecko, ma możliwość skorzystania nie tylko z urlopu podstawowego macierzyńskiego, ale również z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego. Wszystkie z nich są odpłatne i na dodatek kobieta może w pewien sposób zdecydować o wysokości zasiłku, który będzie otrzymywać. Później, kobieta może również skorzystać z urlopu wychowawczego, choć ten jest jednak bezpłatny. Wiadomo, że istnieją różne umowy o pracę. W przypadku kobiety zatrudnionej w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony, sytuacja jest jasna – będzie miała prawo i do urlopu macierzyńskiego i do otrzymywania zasiłku macierzyńskiego. Trochę inna sytuacja jest w przypadku kobiet, które urodziły dzieci, a pracują na podstawie umowy o pracę na czas określony. Więcej

Faktura korygująca

Faktura korygująca jest fakturą służącą do doprowadzenia faktury pierwotnej do stanu odpowiadającemu rzeczywistości. Na fakturach nie można dokonywać żadnych poprawek, skreśleń, itp. Dlatego dokumentem „naprawiającym” błędy, jest właśnie faktura korygująca. Wystawiane są one w dwóch egzemplarzach, oryginał otrzymuje nabywca, natomiast kopia przeznaczona jest dla sprzedawcy. Więcej

Wewnątrzwspólnotowe nabycie i dostawa towarów

Zarówno, wewnątrzwspólnotową dostawę, jak i wewnątrzwspólnotowe nabycie regulują przepisy ustawy o podatku od towarów i usług.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów to przeniesienie prawa do dysponowania towarem jako właściciel, gdzie towar jest transportowany lub wysyłany za pośrednictwem sprzedającego, nabywcę lub na ich rzecz pomiędzy krajami państw członkowskich w wykonaniu czynności opodatkowanych. Ważnym jest, aby kraj wysyłki różnił się od kraju dostawy. Więcej

Odwrotne obciążenie

W październiku 2013 roku miała miejsce nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług w związku z którą poszerzono listę produktów objętych, tak zwanym odwrotnym obciążeniem. W praktyce podatnicy mają wiele trudności z prawidłowym rozliczeniem podatku VAT od tych produktów. Główna, obowiązująca zasada w transakcjach sprzedaży objętych odwrotnym obciążeniem jest taka, że to nabywca zobowiązany jest do naliczania podatku VAT. Więcej

Co to jest amortyzacja?

Amortyzacja jest procesem utraty wartości majątku trwałego w wyniku jego fizycznego zużycia, które powstaje na skutek eksploatacji oraz ekonomicznego, wynikającego z postępu technicznego. Do majątku trwałego, który podlega amortyzacji, zalicza się: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, inwestycje w obcych środkach trwałych, budynki, budowle leżące na cudzym gruncie oraz inne składniki majątki, które nie stanowią własności podatnika, ale uważane, według przepisów za środki trwałe o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, które jednocześnie wykorzystywane są na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub oddane do użytkowania na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu. Od majątku trwałego, typu: dzieła sztuki, eksponaty muzealne, grunty nie służące wydobyciu kopalin metodą odkrywkową, nie nalicza się odpisów amortyzacyjnych. Więcej