Blog Biura Rachunkowego Rachexpert

Koszty i przychody związane ze złomowaniem wyrobów

            Ustawa o rachunkowości, w art.3 ust1 pkt 12, jasno określa definicję aktywów: są nimi kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe, które posiadają wiarygodnie określoną wartość, powstałe w wyniku minionych zdarzeń, które w przyszłości spowodują wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Zapasy, również wyroby gotowe, które utraciły nieodwracalnie możliwość zbycia, nie spełniają opisanego wymogu, gdyż nie przyniosą w przyszłości wpływu do jednostki przewidywanych korzyści ekonomicznych. W ewidencji, tego typu wyroby należy wyksięgować z ewidencji bilansowej i odnieść ich wartość w ciężar kosztów operacyjnych. Więcej

Wydatki na pakiety medyczne dla pracowników

Wydatki, które ponosi firma na kupno pakietów medycznych, z których korzystają pracownicy oraz członkowie rodzin pracowników, stanowią koszty uzyskania przychodów.
Koszty pracownicze, jakimi są wydatki na pakiety medyczne dla pracowników, są jednocześnie kosztami podatkowymi. Swym zakresem obejmują: wynagrodzenia zasadnicze, różnego rodzaju nagrody dla pracowników, premie, diety, także wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników. Kosztami pracowniczymi są również wydatki ponoszone na zakup pakietów medycznych na rzecz pracowników, również te dotyczące zakupu pakietów medycznych dla członków rodzin pracowników, gdyż to świadczenie jest związane ze stosunkiem pracy łączącym pracownika z pracodawcą. Więcej

Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP po urlopie rodzicielskim – od wynagrodzeń należnych, czy wypłaconych w okresie tego uprawnienia?

Jeżeli pracownica wraca z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego czy też wychowawczego, to pracodawca, u którego dana osoba jest zatrudniona przez okres 36 miesięcy rozpoczynając od pierwszego miesiąca po powrocie z danego urlopu nie opłacają składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych świadczeń Pracowniczych. Więcej