Blog Biura Rachunkowego Rachexpert

Aport

            Przepisy Kodeksu spółek handlowych zezwalają na wnoszenie do spółki wkładów w formie pieniężnej, jak i niepieniężnej – właśnie aportu. Aportem, jest taki wkład, który jest „niepieniężny”, czyli nie ma postaci określonych znaków pieniężnych, czy postaci bezgotówkowej pieniądza bankowego. Fakt wniesienia aportu do spółki ma mieć odzwierciedlenie we wniosku wnoszonym do sądu rejestrowego i w stosownym sprawozdaniu, które powinno być sporządzone przez założycieli. Więcej

Dofinansowania unijne

Dofinansowania unijne mogą stanowić dla przedsiębiorstw duże znaczenie, nie tylko dla tych powstających, ale również dla tych istniejących. Wielokrotnie otrzymanie dotacji pozwala firmie przetrwać na rynku – decyduje o jej być – albo nie być. Natomiast dla firm dopiero powstających, dotacja unijna może być zastrzykiem gotówki na start i przesądzać o realizacji pomysłów. Więcej

Dofinansowanie spółki z o.o. przez wspólników

Podjęcie decyzji o dofinansowaniu spółki powinno zostać poprzedzone dokładną analizą skutków podatkowych. Przedsiębiorcy, którzy podejmują decyzje o dokapitalizowaniu firmy kierują się różnymi celami: czy to na przykład uniknięciem upadłości, czy realizacją strategii rozwoju, jednak zestaw środków, które mogą wspomóc przedsiębiorstwo jest wspólny dla wszystkich. Więcej

Dochody z zagranicy

Kwestia opodatkowania dochodów pochodzących z pracy najemnej, która wykonywana była za granicą uregulowana została w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania. Najogólniej rzecz ujmując, tego rodzaju dochody opodatkowane są w państwie, w którym mieszka podatnik. Istnieje kilka wyjątków dotyczących osób mieszkających w jednym państwie i zarabiających w drugim – czasem podatek trzeba zapłacić i w miejscu zamieszkania, i w miejscu pracy. Więcej

Rejestracja do vat

Podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą, podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, ciąży na nich obowiązek złożenia stosownej deklaracji – zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Formularz należy złożyć we właściwym urzędzie skarbowym według miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, w terminie przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu podatek od towarów i usług. Rejestracja jest dosyć istotna, gdyż umożliwia podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego. Więcej

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ma za zadanie ochraniać roszczenia pracowników, gdyby nie mogły być zaspokojone przez niewypłacalnego pracodawcę. Na dochody funduszu składają się składki pracodawców opłacane za osoby, które zatrudniają. Istnieją sytuację, gdzie pracodawca jest zwolniony z opłacania składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych: w przypadku, gdy pracownik ukończył odpowiedni wiek lub gdy pracownik powrócił z urlopu rodzicielskiego. Więcej

Dokumentowanie otrzymanych zaliczek

Kwestia dokumentowania otrzymanych zaliczek, została omówiona w ustawie o VAT. W przypadku ustalania podstawy opodatkowania otrzymanej zaliczki, obowiązują przepisy art. 29 a ust 1 ww. ustawy. Zatem, podstawą opodatkowania jest wszystko, to co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, osoby, na której rzecz świadczona jest usługa lub osoby trzeciej, wlicza się również tutaj otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które mają bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub świadczonych przez podatnika. Więcej