Blog Biura Rachunkowego Rachexpert

Nieściągalne należności w kosztach

W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, przedsiębiorca zobowiązany jest do wykazania w formie przychodu wszystkie kwoty należne, nawet te których jeszcze nie otrzymał. Jeżeli w przyszłości zaistnieją problemy z wyegzekwowaniem od kontrahentów tych kwot, będzie można zniwelować negatywne skutki takich sytuacji. Jednak, aby tak się stało przedsiębiorca zobowiązany jest do spełnienia określonych przez ustawodawcę warunków. Więcej

KPIR

Księga Przychodów i Rozchodów służy do ewidencjonowania przychodów i kosztów. Na podstawie zapisów w dalszej kolejności ustalany jest dochód, który podlega opodatkowaniu. Księgę Przychodów i Rozchodów zobowiązane są prowadzić osoby, które rozliczają się na zasadach ogólnych i liniowo. Więcej

Wynagrodzenie członka rady nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w spółce kapitałowej – PIT, ZUS, CIT oraz ewidencja księgowa

Nieodpłatne pełnienie swoich funkcji przez członków rady nadzorczej wolne jest od jakichkolwiek procedur formalnych. Jednak już przy pobieraniu wynagrodzenia, należy pamiętać, aby zostało ono właściwie rozliczone na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych i składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jednak to jeszcze nie koniec – pozostaje kwestia rozliczenia wynagrodzenia w kosztach uzyskania przychodów, w ewidencji księgowej podmiotu, gdzie funkcjonuje rada nadzorcza. Więcej

Nowe obowiązki dotyczące składania sprawozdań finansowych do KRS od 2015 roku.

Kontrolę nad terminowym składaniem sprawozdań finansowych i innych dokumentów, które przekazywane są do akt rejestrowych pełni sąd rejestrowy. Dotąd kontrola ta nie była zbyt udana, gdyż w praktyce istnieje grupa podmiotów, które nie wywiązują się z obowiązku składania sprawozdań finansowych. Więcej

RENTA RODZINNA

Renta rodzinna to rodzaj świadczenia, który stanowi pomoc finansową dla rodziny, która straciła swojego żywiciela. Co najważniejsze, błędne jest powszechne pojęcie, że należy się tylko i wyłącznie dzieciom po stracie rodzica…Komu należy się renta rodzinna i jakie warunki muszą zostać spełnione? Więcej

Leasing

Przedmiotem umowy leasingu mogą być zarówno ruchomości, jak i nieruchomości, które zostały ściśle określone w umowie zawartej pomiędzy leasingodawcą i leasingobiorcą. Sama umowa leasingu stanowi dla leasingodawcy swoiste zobowiązanie w obszarze działalności swojego przedsiębiorstwa poprzez które musi nabyć określoną rzecz od określonego zbywcy, na określonych warunkach i zobowiązuje się do oddania tej rzeczy leasingobiorcy, umożliwiając mu używanie tej rzeczy, pobieranie pożytków przez określony czas. Leasingobiorca natomiast, zawierając umowę leasingu zobowiązuje się do zapłaty leasingodawcy w uzgodnionych ratach wynagrodzenia pieniężnego, które w sumie jest równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego, którym jest leasingodawca. Więcej

Ulepszenie środka trwałego zamortyzowanego jednorazowo

Wówczas, gdy środek trwały zostanie jednorazowo zamortyzowany i dodatkowo jego ulepszenie miało miejsce w tym samym roku podatkowym co odpis amortyzacyjny, to nakładami finansowymi przeznaczonymi na ten cel można obciążyć koszty podatkowe w formie jednorazowego odpisu. Taka forma obciążenia kosztów nie jest możliwa, gdy do ulepszenia dojdzie w kolejnych latach. Więcej