Blog Biura Rachunkowego Rachexpert

Leasing

Przedmiotem umowy leasingu mogą być zarówno ruchomości, jak i nieruchomości, które zostały ściśle określone w umowie zawartej pomiędzy leasingodawcą i leasingobiorcą. Sama umowa leasingu stanowi dla leasingodawcy swoiste zobowiązanie w obszarze działalności swojego przedsiębiorstwa poprzez które musi nabyć określoną rzecz od określonego zbywcy, na określonych warunkach i zobowiązuje się do oddania tej rzeczy leasingobiorcy, umożliwiając mu używanie tej rzeczy, pobieranie pożytków przez określony czas. Leasingobiorca natomiast, zawierając umowę leasingu zobowiązuje się do zapłaty leasingodawcy w uzgodnionych ratach wynagrodzenia pieniężnego, które w sumie jest równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego, którym jest leasingodawca. Więcej

Ulepszenie środka trwałego zamortyzowanego jednorazowo

Wówczas, gdy środek trwały zostanie jednorazowo zamortyzowany i dodatkowo jego ulepszenie miało miejsce w tym samym roku podatkowym co odpis amortyzacyjny, to nakładami finansowymi przeznaczonymi na ten cel można obciążyć koszty podatkowe w formie jednorazowego odpisu. Taka forma obciążenia kosztów nie jest możliwa, gdy do ulepszenia dojdzie w kolejnych latach. Więcej

Nowe zasady odpowiedzialności za wady dzieła i robót budowlanych

Z dniem 25 grudnia 2014 roku nastąpiła zmiana zasad odpowiedzialności z rękojmi za wady przy sprzedaży. Owe przepisy mają również wpływ na odpowiedzialność z rękojmi za wady dzieła i robót budowlanych. Wydłużeniu uległ termin odpowiedzialności, zmienione również zostały uprawnienia i roszczenia inwestora w przypadku, gdy ujawnione zostaną wady. Więcej

Zasady ujmowania przychodów ze sprzedaży w księgach rachunkowych

Przychodem ze sprzedaży jest uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczych korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów lub zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzają do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli. Taka definicja zawarta została w ustawie o rachunkowości, w art., 3 ust 1 pkt 30. W przepisach ustawy o rachunkowości nie ma zawartych innych, poza wspomnianą definicją, szczegółowych zasad w zakresie rozpoznawania przychodów. Odgórnie wiadomym jest, że przy ustalaniu wysokości przychodu bilansowego należy kierować się zasadami rachunkowości: wyższości treści ekonomicznej nad formą prawną, zasadą memoriału, współmierności przychodów i kosztów, ostrożnej wyceny. W księgach rachunkowych danego okresu sprawozdawczego należy ujmować w postaci zapisu każde zdarzenie, które miało miejsce w tym okresie sprawozdawczym. Więcej

Jak dać dłużnika do komornika

Zanim sprawa niespłaconego długu trafi do komornika, odbywa się postępowanie sądowe. Sąd na tym etapie bada sprawę i wydaje tytuł wykonawczy, który jest dokumentem potwierdzającym istnienie obowiązku zapłaty określonej kwoty pieniężnej i zawierający nakaz zapłaty tej kwoty. Następuje sprawdzanie umowy, czy wynika z niej obowiązek zapłaty, wysokość kwoty do zapłaty, czy została prawidłowo naliczona ona oraz odsetki i pozostałe koszty. Po zakończeniu sprawy przed sądem i wydaniu przez niego tytułu wykonawczego, wierzyciel może skierować sprawę do komornika i rozpocząć postępowanie egzekucyjne. Więcej

Intrastat

Intrastat jest systemem gromadzenia informacji statystycznych dotyczących obrotu handlowego miedzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, dotyczy to wysyłki i przewozów towarów wspólnotowych, które nie są przedmiotem zgłoszenia celnego. Więcej

Refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych

Pracodawca, który zatrudnia pracownika młodocianego celem nauki zawodu, płaci mu wynagrodzenie i odprowadza składki ZUS. Może on ubiegać się o zwrot tego rodzaju wydatków. Pracodawca w tym celu powinien złożyć wniosek o zawarcie umowy o refundację we właściwym z uwagi na miejsce odbywania nauki zawodu przez młodocianego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży. Więcej