Rejestracja w BDO przedsiębiorców w Polsce

W Polsce od 1 stycznia 2020 roku istnieje obowiązek zarejestrowania się wszystkich przedsiębiorców, którzy wytwarzają odpady inne niż wyłącznie komunalne, w rejestrze BDO. Czym on jest i jak się w nim zarejestrować?

Czym jest BDO?

BDO jest skrótem od Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Rejestr BDO jest jego integralną częścią i stanowi spis podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. W BDO gromadzone są informacje dotyczące gospodarki odpadami. Rejestr ma na celu zagwarantowanie elektronicznej realizacji obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych. W każdym województwie w Polsce marszałkowie prowadzą rejestr BDO dla firm z ich regionu.

Kto objęty jest obowiązkiem wpisu do BDO?

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, wiele podmiotów prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą ma obowiązek uzyskania wpisu do rejestru BDO. Ponadto od 2020 roku firmy, które wytworzą odpady, a nie będą zarejestrowane w BDO, nie będą miały prawa do przekazania ich firmom, które je odbierają.

Zarejestrować się do rejestru BDO powinni przedsiębiorcy, którzy m.in.:

  • W zakresie recyklingu pojazdów – wprowadzają je do obiegu, prowadzą punkty skupu, stacje demontażu oraz strzępiarki,

  • W zakresie produktów jak smary, oleje i opony – wprowadzają je do obiegu, prowadzą odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów, organizują odzysk bądź eksportują lub dokonują wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi,

  • W zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego – wprowadzają je do obiegu, zbierają zużyty sprzęt, prowadzą zakłady przetwarzania, organizują odzysk sprzętu elektrycznego i elektronicznego, prowadzą działalność w zakresie recyklingu,

  • W zakresie baterii lub akumulatorów – wprowadzają je do obiegu, prowadzą zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów bądź są podmiotami pośredniczącymi,

  • W zakresie opakowań – organizują odzysk, dokonują wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych lub produktów w opakowaniach, eksportują odpady lub produkty w opakowaniach, prowadzą recykling, wprowadzają opakowania lub produkty w opakowaniach itp.,

  • W zakresie odpadów – prowadzą ich przetwarzanie, ale są zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na ich przetwarzanie, transportują odpady, sprzedają odpady lub pośredniczą w ich obrocie, prowadzą zakłady recyklingu statków lub są wytwórcami odpadów zobowiązanymi do prowadzenia ich ewidencji.

Jak się zarejestrować w BDO?

O ile przedsiębiorca nie jest wpisywany do rejestru BDO z urzędu, musi złożyć stosowny wniosek do marszałka województwa. Wpis do rejestru należy uzyskać przed rozpoczęciem działalności, inaczej na przedsiębiorcę może zostać nałożona kara pieniężna w wysokości od 5000 zł do nawet 1 mln zł. Może być też wymierzona kara aresztu lub grzywny.

Wpisowi do rejestru BDO nie podlegają osoby fizyczne, podmioty mające ziemię, na której są stosowane komunalne osady ściekowe, jak i podmioty będące mikroprzedsiębiorcami, prowadzącymi działalność usługową.