Wszystkie wpisy, których autorem jest Paulina Wojtasiewicz-Słowińska

Jak zaksięgować wyciąg bankowy?

Jednym z podstawowych dokumentów, o jaki poprosić możemy w banku, w którym mamy konto osobiste lub konto firmowe, jest wyciąg z rachunku. Może on być stosowany jako potwierdzenie zdolności kredytowej ubiegającego się o zobowiązanie, ale też ma zastosowanie w wielu innych sytuacjach. W jaki sposób można zaksięgować wyciąg bankowy? Więcej

Jakie są zasady przyznawania odpraw pracowniczych?

W przepisach Kodeksu pracy przewidziane są dwa rodzaje odpraw pracowniczych: odprawa rentowo-emerytalna i pośmiertna. W wielu zakładach pracy prócz tego przyznawane mogą być odprawy dla pracowników zwalnianych, które regulowane są przepisami ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników z marca 2003 roku. Na jakich zasadach funkcjonują poszczególne odprawy? Więcej

Jak księgować fakt utylizacji przeterminowanych towarów?

Przy prowadzeniu różnego rodzaju działalności gospodarczych, zwłaszcza o charakterze handlowym, może pojawić się problem, jak zaksięgować fakt utylizowania przeterminowanych czy nienadających się z różnych powodów towarów? Jakie obowiązują zasady?

Obowiązek przygotowania protokołu szkody

Na gruncie działalności gospodarczej można spotkać się z towarami, które nadają się do utylizacji – są zniszczone lub przeterminowane. Każde zdarzenie, które polega na zniszczeniu czy przekroczeniu terminu przydatności towarów handlowych, należy w prawidłowy sposób udokumentować. Wystarczy przygotować protokół szkody. Powinien on uwzględniać szczegółowy opis zdarzenia oraz wykaz zniszczonych i przeterminowanych towarów, wraz z oznaczeniem ich wartości.

Wyjątkiem od reguły są towary handlowe, które uległy zniszczeniu w wyniku zaniedbania podatnika. Ich nie ujmuje się w protokole szkody.

Opodatkowanie VAT

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT oraz opiniami, jakie przygotowały w poprzednich latach organy podatkowe, przekazanie towarów do utylizacji nie podlega opodatkowaniu VAT. Przedsiębiorca, przekazując odpady do utylizacji, nie będzie podlegał opodatkowaniu, przez co wnioskodawca nie będzie miał obowiązku uwzględnienia w prowadzonej dla celów VAT ewidencji podatku należnego. Jednocześnie przekazanie towarów do utylizacji nie należy dokumentować, wystawiając fakturę VAT.

Analogicznie jak w przypadku protokołu szkody, wyjątkiem są towary handlowe zniszczone z winy podatnika. W ich przypadku przedsiębiorca musi dokonać korekty kosztów uzyskania przychodu oraz odliczonego przy zakupie takich produktów podatku VAT.

Księgowanie utylizowanych towarów

Zniszczone i przeterminowane towary ujęte w protokole strat muszą być wyksięgowane z podatkowej księgi przychodów i rozchodów z kolumny 10 – Zakup towarów handlowych i materiałów. Wartość strat księguje się „na minus”, a później taką samą kwotę należy zaksięgować na plus do podatkowej KPiR w kolumnie 13 – pozostałe wydatki. Księgowania dokonuje się w dacie, kiedy sporządzany był protokół strat. Numer dokumentu księgowego w księdze to numer protokołu strat.

Jak korygować plik JPK_V7

Obowiązkiem wynikającym z aktualnych przepisów fiskalnych w Polsce, nakładanym na wszystkich czynnych podatników VAT, jest sporządzanie i wysyłanie w odpowiednim terminie Jednolitych Plików Kontrolnych – JPK_V7. Powinny one trafić do Ministerstwa Finansów. Co prawda pliki te generowane są na podstawie rejestrów sprzedaży i zakupów do określonego urzędowo formatu elektronicznego, a więc wszystko dzieje się automatycznie, ale i tak może pojawić się w nich błąd. Jak wówczas skorygować plik JPK_V7? Więcej

Jak zmienić formę opodatkowania z ryczałtu na skalę podatkową?

Wprowadzenie ustawy Polskiego Ładu oraz późniejszych jej modyfikacji w dużej mierze doprowadziło do chaosu podatkowego. Wielu przedsiębiorców w 2022 roku zmieniło formę opodatkowania, ale w 2023 roku ma wątpliwości co do tego, czy była to trafna decyzja. Warto wiedzieć, czy i jak można zmienić formę opodatkowania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na skalę podatkową.

Ogólna zasada zmiany formy opodatkowania

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych uwzględnia możliwość dokonania zmiany formy opodatkowania działalności gospodarczej. Art. 9a ust. 2 ustawy stanowi, że takiej zmiany można dokonać do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca uzyska pierwszy przychód w danym roku podatkowym. Ustawodawca dodaje, że w przypadku, gdy pierwszy przychód zostanie uzyskany w grudniu, to termin na zmianę formy opodatkowania skraca się do końca tego samego miesiąca.

Jak dokonać zmiany formy opodatkowania?

Będąc zdecydowanym na zmianę formy opodatkowania, np. z ryczałtu na skalę podatkową, podatnik powinien wypełnić formularz CEIDG-1, czyli właściwie dokonać jego aktualizacji w części „Oświadczenie o formie opłacania podatku dochodowego”. Można złożyć CEIDG-1 w formie papierowej w urzędzie miasta lub urzędzie gminy, albo elektronicznie, za pośrednictwem strony internetowej biznes.gov.pl.

Zmiana formy opodatkowania w ciągu roku

Jeszcze w 2022 roku znowelizowany Polski Ład umożliwiał przedsiębiorcy zmianę formy opodatkowania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na skalę podatkową w trakcie trwania roku podatkowego. W takim wypadku kalkulacja dochodu podatnika musi uwzględniać przychody i koszty ich uzyskania, które zostały poniesione od 1 lipca 2022 roku.

Czy można uzyskać dofinansowanie zakupu kasy fiskalnej?

Obowiązkiem posiadania kasy rejestrującej i wykorzystywania jej w toku prowadzonej działalności gospodarczej objętych jest obecnie większość przedsiębiorców. Ci, którzy dopiero zakładają własną firmę i muszą mieć to urządzenie, mogą postarać się o dofinansowanie jej zakupu.

Kto musi mieć kasę fiskalną?

Kasa fiskalna, a właściwie kasa rejestrująca, jest urządzeniem służącym do przechowywania informacji o asortymencie firmy i pozwala na ewidencjonowanie sprzedaży towarów i usług. Właściwie wyróżnia się obecnie 4 rodzaje kas fiskalnych:

  • tradycyjne urządzenia drukujące papierowy zapis kopii – paragon,
  • kasy z elektronicznym zapisem kopii,
  • kasy online,
  • kasy wirtualne.

Nie jest więc tak, że przedsiębiorca obowiązkowo musi mieć w sklepie fizyczne urządzenie. Może korzystać np. z oprogramowania, które umożliwi mu zarządzanie asortymentem i zarazem ewidencjonowanie sprzedaży. Kasy z papierowym zapisem kopii i z zapisem elektronicznym stopniowo są wycofywane z rynku.

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej dotyczy niemal wszystkich podatników sprzedających towary i usługi osobom fizycznym. W niektórych przypadkach obowiązuje zwolnienie z tytułu posiadania tego sprzętu, jeśli firma ma obroty przekraczające 20 000 zł rocznie. Niektórzy nie skorzystają ze zwolnienia, z uwagi na prowadzenie działalności, które mają obowiązek ewidencjonowania sprzedaży.

Kupno kasy fiskalnej

Jeśli przedsiębiorca przekracza limit obrotu uprawniający do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej lub zgodnie z przepisami jest objęty obowiązkiem posiadania kasy, musi ją kupić. Od 1 stycznia 2023 roku w sprzedaży znajdują się jedynie kasy fiskalne online, choć niektórzy podatnicy mogą też korzystać z kas fiskalnych, na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów ws. kas rejestrujących, mających postać oprogramowania.

Nie trzeba ponosić kosztów zakupu kasy fiskalnej samodzielnie. Można uzyskać dofinansowanie. W jaki sposób?

Na czym polega ulga na zakup kasy?

Obecnie obowiązuje w Polsce ulga na zakup kasy fiskalnej, która wynosi nie więcej niż 90 proc. ceny netto i nie więcej niż 700 zł jednorazowo. Jeśli przedsiębiorca potrzebuje nie jednej, a kilku kas, może skorzystać z ulgi na każdą z nich. Warunek jest przy tym taki, że musi zacząć używać każdej z nich w każdym punkcie sprzedaży nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia ewidencji sprzedaży.

O zwrot kosztów zakupu kasy mogą ubiegać się przedsiębiorcy, jeśli ich firma:

  • Została objęta obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej i rozpoczęła prowadzenie tej ewidencji na kasie online.
  • Nie ma obowiązku ewidencjonowania sprzedaży i dotąd nie używała kasy, ale zdecydowała się na prowadzenie ewidencji z wykorzystaniem kasy online.

Nie ma przy tym znaczenia, czy przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT, czy korzysta ze zwolnienia z tego obowiązku lub wykonuje wyłącznie czynności niepodlegające opodatkowaniu i ewidencjonuje sprzedaż na kasie.

Jak działa system PEF w Polsce?

Dyrektywa 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie kraje wspólnoty obowiązek odbioru faktur elektronicznych przez administrację publiczną. Do wytycznych z dyrektywy musiała dostosować się również Polska. Dlatego powstał system PEF. Jak działa?

Czym jest PEF?

PEF jest skrótem od nazwy Platforma Elektronicznego Fakturowania. Została stworzona i uruchomiona przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Od 18 kwietnia 2019 roku zamawiający przy zamówieniach publicznych mają obowiązek odbierać od wykonawców tzw. strukturyzowane e-faktury dla zamówień o wartości powyżej 30 tys. euro. Wprowadziła go ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.
Od 1 kwietnia 2019 roku obowiązek posługiwania się systemem PEF i fakturami elektronicznymi przesyłanymi za jego pośrednictwem objął wszystkie zamówienia publiczne, a podmioty publiczne muszą przyjmować e-faktury tylko w przypadku postępowań, jakie zostały ogłoszone po dacie 18 kwietnia 2019 roku.

Platforma Elektronicznego Fakturowania PEF jest dostępna dla przedsiębiorców i podmiotów administracji publicznej na stronie efaktura.gov.pl. PEF funkcjonuje w sieci Peppol, co pozwala na szybkie i bezpłatne połączenie z innymi dostawcami oraz urzędami znajdującymi się na terenie całej Unii Europejskiej.

Jak działa PEF?

W systemie PEF przesyłane są faktury elektroniczne dla zamówień publicznych, które mają ustalony format. Są to więc faktury ustrukturyzowane, które w przeciwieństwie do obrazu faktury, np. PDF, mogą być automatycznie przetwarzane przez systemu informatyczne, bez ingerencji człowieka.

Oprócz ustrukturyzowanych e-faktur na platformie PEF dostępne są i inne ustrukturyzowane dokumenty, takie jak:

  • Faktury korygujące i noty księgowe,

  • Zamówienie dostawy,

  • Awizowanie dostawy,

  • Potwierdzenie odbioru.

Udostępniono również usługę tzw. fakturowania specjalizowanego, która pozwala na umieszczenie bezpośrednio w treści dokumentu dodatkowych informacji, które wykraczają ponad standardy ustalone dla normy europejskiej w odniesieniu do faktur w zamówieniach publicznych.

Wykonawcy zamówień publicznych mogą za pomocą PEF wystawiać i wysyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne. Zamawiający z kolei muszą obowiązkowo odbierać od wykonawców ustrukturyzowane faktury, przesyłane za pośrednictwem tej platformy. Natomiast wszystkie pozostałe dokumenty dostępne na PEF mogą być wymieniane pomiędzy stronami na zasadzie dobrowolności.