Czy nierejestrowana działalność będzie podlegała podatkowi VAT?

Od 30 kwietnia 2018 roku obowiązuje w Polsce nowa ustawa – Prawo przedsiębiorców. Dzięki niej niektórzy mali przedsiębiorcy mają dziś możliwość prowadzenia firmy bez rejestracji. Czy taka niezarejestrowana działalność gospodarcza będzie podlegała podatkowi VAT?

Zasady prowadzenia niezarejestrowanej działalności

Na mocy przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców, osoby fizyczne uzyskujące ze swojej działalności przychód nieprzekraczający w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, będą mogły prowadzić ją bez rejestracji. Dodatkowo należy spełnić warunek niewykonywania działalności gospodarczej przez ostatnie 60 miesięcy oraz nie działać w ramach umowy spółki cywilnej. Aktualnie limit miesięcznego przychodu uprawniający do zastosowania takiego mechanizmu niezarejestrowanej działalności wynosi 1050 zł.

Przy spełnieniu wszystkich wymienionych powyżej warunków podatnik nie musi rejestrować działalności, a będzie ją legalnie prowadzić. Rejestracja w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest wówczas dobrowolna.

Jeśli w którymś z miesięcy prowadzenia niezarejestrowanej działalności podatnik przekroczy limit 1050 zł, to działalność stanie się działalnością gospodarczą, począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie. W takim przypadku osoba fizyczna powinna złożyć w terminie 7 dni wniosek CEIDG-1.

Co z podatkiem VAT?

Brak obowiązku i faktycznego zarejestrowania działalności w CEIDG nie powoduje, że osoba fizyczna nie jest podatnikiem VAT. Zgodnie z ustawą o VAT, za działalność gospodarczą rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Należy przez to rozumieć, że działalność gospodarcza obejmuje wszelkie czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Osoba wykonująca działalność handlową lub usługową, bez względu na fakt jej zarejestrowania w CEIDG, w sposób zorganizowany i ciągły, podlega VAT. Taka osoba ma jedynie możliwość skorzystania ze zwolnienia z VAT, które przysługuje podatnikowi, jeśli jego wartość ze sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Jeśli zaś działalność jest rozpoczynana w ciągu trwania roku, limit należy proporcjonalnie zmniejszyć do okresu prowadzenia działalności.