Jak duży podatnik ma poinformować o zmianie urzędu skarbowego?

W Polsce funkcjonują nie tylko urzędy skarbowe obsługujące podatników i płatników, ale także wyspecjalizowane jednostki urzędowe. Takie wyspecjalizowane urzędy skarbowe obsługują wybrane kategorie podmiotów, które mają pewne, istotne znaczenie gospodarcze i społeczne, w tym dużych podatników osiągających wysokie przychody. Podatnik mający taki status ma obowiązek poinformowania fiskusa o zmianie urzędu skarbowego. Kiedy nabiera on mocy prawnej?

Właściwy dla przedsiębiorcy urząd skarbowy

W zależności od wielkości przychodów czy obrotu netto przedsiębiorcy może on podlegać pod zwykły urząd skarbowy, wyspecjalizowany urząd skarbowy lub pod Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie.

Jeśli dany podmiot w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej osiąga w roku podatkowym przychód/obrót netto o równowartości w walucie polskiej minimum 3 mln euro, ale jednocześnie nieprzekraczający 50 mln euro, będzie podlegać pod jeden z 19 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych, właściwy ze względu na jego siedzibę działalności. Jeśli przychód lub obrót netto jest niższy – będzie to zwykły urząd skarbowy.

Przy przekroczeniu kwoty przychodu/obrotu netto w wysokości 50 mln euro osoby prawne oraz jednostki organizacyjne rozliczać powinny się w Pierwszym Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w Warszawie.

Jak określić przychód wskazujący na właściwy urząd skarbowy?

Podmioty gospodarcze powinny określić swój przychód na podstawie sprawozdania sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości lub z Międzynarodowym Standardami Rachunkowości. Przy obliczeniach należy bazować na sprzedaży towarów, wyrobów i usług. Jeśli takie wyliczenia nie są możliwe do przeprowadzenia, to można określić przychód na podstawie zeznania podatkowego CIT podatnika.

Jak podatnik ma poinformować o zmianę właściwego urzędu skarbowego?

Obowiązkiem podatnika będzie poinformowanie o zmianie urzędu skarbowego przy przekroczeniu odpowiedniego limitu przychodów z działalności gospodarczej. Informacja taka kierowana jest do obecnego urzędu skarbowego, czyli urzędu właściwego miejscowo – jeśli podatnik przechodzi do wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, albo urzędu wyspecjalizowanego, gdy przechodzi do Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego. Wymagane jest zachowanie formy pisemnej zgłoszenia.