Kiedy KAS ma prawo zablokować rachunek bankowy przedsiębiorcy?

KAS, czyli Krajowa Administracja Skarbowa ma liczne uprawnienia kontrolne wobec przedsiębiorców. Między innymi w określonych przypadkach może wydać decyzję o zablokowaniu rachunku bankowego przedsiębiorcy. Kiedy będzie to miało miejsce?

Okoliczności blokowania przez KAS rachunku przedsiębiorcy

Rachunek należący do przedsiębiorcy może być zablokowany przez KAS wtedy, gdy okazuje się to konieczne dla przeciwdziałania wykorzystywania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie związane z podatkiem VAT. KAS może więc zablokować w praktyce konta podmiotów, wobec których ma uzasadnione podejrzenie o wykorzystywanie sektora bankowego do wyłudzeń skarbowych.

Przesłanki zastosowania blokady rachunku przez KAS nie muszą być udowodnione. Wystarczające w świetle prawa jest to, że są one uprawdopodobnione.

KAS monitoruje bankowe rachunku rozliczeniowe, lokaty terminowe i konta prowadzone dla celów działalności gospodarczej w SKOK oraz rachunki VAT podmiotów kwalifikowanych, a więc:

  • osób fizycznych będących przedsiębiorcami,
  • osób fizycznych niemających statusu przedsiębiorców, ale prowadzących działalność zarobkową na własnych rachunek,
  • osób prawnych,
  • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, ale posiadających zdolność prawną.

Najczęściej do blokady rachunku przedsiębiorcy przez KAS dochodzi po przeprowadzeniu analizy systemu STIR przetwarzającego dane przekazywane przez banki i SKOK-i. KAS ustala wskaźnik ryzyka wystąpienia nadużyć, które kwalifikują do zastosowania blokady w odniesieniu do danego podmiotu na podstawie algorytmów opracowanych przez izbę rozliczeniową.

Jak długo trwa blokada rachunku przez KAS?

Standardowo KAS blokuje rachunki przedsiębiorców na okres do 72 godzin. Niemniej blokada może być przedłużona nawet do 3 miesięcy.

Krótka blokada rachunku ma miejsce wtedy, gdy zebrane przez KAS informacje wskazują, że możliwe jest wykorzystywanie działalności sektora finansowego przez podmiot kwalifikowany do celów związanych z wyłudzeniami skarbowymi lub do czynności zmierzających do takiego wyłudzenia. Blokada ma na celu przeciwdziałanie podobnym zjawiskom, ponieważ natychmiast przerywa transfer pieniędzy.

Blokada może być wydłużona jeśli pojawią się uzasadnione obawy o to, że podmiot kwalifikowany nie wykona istniejącego lub mającego powstać zobowiązania podatkowego lub zobowiązania z tytułu odpowiedzialności podatkowej osób trzecich, przekraczającego równowartość 10 000 euro. Zabezpiecza ona środki, które powinny być przekierowane na pokrycie należnego podatku, zanim zostaną wytransferowane poza polski system bankowy.