Jak rozliczyć zakup usługi reklamowej w serwisie społecznościowym?

Zakup usług reklamowych może być rozliczony w poczet kosztów podatkowych ponoszonych przez przedsiębiorstwo i tym samym zmniejszać wymiar podatku należnego fiskusowi. Problematyczne może się jednak okazać rozliczanie zakupu usługi reklamowej wykupionej w serwisie społecznościowym, np. na Facebooku. Jak to zrobić?

Faktura od Facebook Poland

Od 2016 roku Facebook posiada stałą siedzibę również w Polsce, dlatego całkiem prawdopodobne jest otrzymanie faktury za usługi reklamowe świadczone przez serwis FB od spółki Facebook Poland Sp. z o.o. Wówczas kwota widniejąca na fakturze prawdopodobnie będzie wyrażona w PLN oraz wskazana zostanie stawka podatku VAT – 23 proc.

Z rozliczeniem takiej faktury w księgowości firmowej nie powinno być żadnego problemu. Traktuje się ją tak jak każdą inną, standardową transakcję krajową i podlega zaliczeniu w poczet kosztów podatkowych firmy.

Faktura zagraniczna

Polskie FB podlega bezpośrednio spółce Facebook Ireland Limited i to ona w wielu przypadkach wystawia fakturę dla podmiotów w Polsce. Zagraniczna faktura za zakup usługi reklamowej na FB stwarza pewne problemy z rozliczeniem.

Kwota na fakturze może być wyrażona w PLN lub EUR i nie zawierać kwoty podatku VAT. Mamy wówczas do czynienia z wewnątrzwspólnotową transakcją. Dla jej poprawnego rozliczenia konieczne jest zarejestrowanie podatnika w urzędzie skarbowym za pomocą formularza VAT-R, jako podatnika VAT-UE.

Zakup usługi reklamowej w serwisie społecznościowym Facebook będzie zaliczany do grupy importu usług, dlatego będzie podlegać regulacjom z tytułu art. 28b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Miejscem świadczenia usług w takim przypadku będzie to miejsce, w którym podatnik – usługobiorca ma swoją siedzibę działalności gospodarczej. Obowiązek rozliczenia podatku VAT związanego z importem usługi obciąża jej nabywcę.

Transakcję wewnątrzwspólnotową należy opodatkować polską stawką podatku VAT – 23 proc., która właściwa jest dla dostawy usługi reklamowej. Kwota podatku VAT należnego jest tu jednocześnie kwotą podatku VAT naliczonego. Podatnik zyska prawo do odliczenia podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym powstał jednocześnie obowiązek podatkowy w podatku należnym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia usług.

Jeśli na fakturze za usługę reklamową na FB znajduje się kwota wyrażona w walucie obcej, należy ją przeliczyć na PLN z wykorzystaniem średniego kursu danej waluty, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.