Zmiany w ustawie o Vat od 1 lipca 2015r.

Z dniem 1. lipca 2015 roku wejdzie w życie kolejna nowelizacja ustawy o podatku VAT. Zmiany, jakie za sobą niesie, to zmiany w dziedzinie mechanizmu odwrotnego obciążenia, odpowiedzialności podatkowej nabywcy za zobowiązania podatkowe sprzedawcy oraz zmiany w regulacjach dotyczących ulgi na złe długi.

Zgodnie z ustawą, wprowadzone zostaną również zmiany w odliczaniu VAT od towarów i usług wykorzystywanych do celów mieszanych, także w zakresie stawki VAT na towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej – jednak zmiany te wchodzą w życie z dniem 1. stycznia 2016 roku.

Towary, które zostały wymienione w załączniku 11 do ustawy o podatku od towarów i usług (ich sprzedaż) podlegają odmiennym zasadom opodatkowania. Mowa tutaj o odwrotnym obciążeniu, czyli sytuacji, gdzie obowiązek rozliczenia VAT przenoszony jest na ich nabywcę. Z dniem 1. lipca 2015 roku będzie obowiązywała podobna zasada. Zostanie jednak wprowadzona zmiana polegająca na tym, że odwrotne obciążenie będzie występowało tylko i wyłącznie wówczas, gdy nabywca będzie czynnym podatnikiem VAT. Rozszerzeniu uległa również treść załącznika 11, o towary: arkusze żeberkowe ze stali niestopowej (PKWiU 24.33.20.0), złoto w postaci surowca lub półproduktu (próba 325 tysięcznych lub większa), także złoto inwestycyjne wówczas, gdy podatnik skorzystał z opcji opodatkowania, telefony komórkowe (również smartfony), tablety, notebooki, laptopy, konsole do gier wideo i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem, aluminium nieobrobione plastycznie (PKWiU 24.42.11.0), ołów nieobrobiony plastycznie (PKWiU 24.43.11.0), cynk nieobrobiony plastycznie (PKWiU 24.43.12.0), cyna nieobrobiona plastycznie (PKWiU 24.43.13.0), nikiel nieobrobiony plastycznie (PKWiU 24.45.11.0). Wraz z dodaniem złota inwestycyjnego do odwrotnego obciążenia, zmianie ulegnie art. 17 ust. 1 pkt 7 lit.c ustawy o podatku od towarów i usług.

W przypadku telefonów komórokowych, tabletów, smartfonów, notebooków, laptopów, konsoli do gier, wideo i pozoztałych urządzeń do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem, odwrotne obciążenie będzie miało miejsce, gdy suma wartości netto tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji będzie większa niż 20000pln. Co należy rozumieć pod pojęciem „jednolitej gospodarczo transakcji”? Otóż, jest to taka transakcja, która obejmuje umowę nie zważając na ilość dostaw, odrębnych zamówień i wystawionych faktur. Jednolitą gospodarczo transakcją, będzie również transakcja, która obejmuje kilka umów, wówczas gdy okoliczności lub warunki towarzyszące tej transakcji będą różne od tych, które występują zwykle w obrocie elektroniką.

Jak wynika z przepisów przejściowych (art. 4) ustawy zmieniającej ustawę o VAT, na wspomniany limit 20000 netto pln, będą składać się tylko i wyłącznie dostawy mające miejsce po 1 lipca 2015 roku, nawet wówczas, gdy umowy zostały zawarte w terminie wcześniejszym.

Zmiany zostaną również wprowadzone w przepisy, które zabezpieczają sprzedawcę elektroniki, który nie rozliczył Vat od dokonanej transakcji, gdyż z uwagi na wprowadzenie go w błąd przez nabywcę, zastosował tutaj mechanizm odwrotnego obciążenia.

W rezultacie, sprzedawca nie będzie musiał rozliczać VAT od danej transakcji – będzie do tego zmuszony nabywca. Takie rozwiązanie sytuacji będzie mogło mieć miejsce wówczas, gdy należność z tytułu dostawy towarów zostanie uregulowana za pomocą rachunku płatniczego nabywcy lub przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego, jednak pod warunkiem, że taka zapłata umożliwi dokonującemu dostawy towarów identyfikację składającego zlecenie płatnicze.

W przepisach zmieniających, swoje miejsce znalazła również kwestia opodatkowania zaliczki otrzymanej na poczet dostawy objętej odwrotnym obciążeniem. W art. 3 ustawy zmieniającej przepisy ustawy o VAT, wskazane jest, który z podmiotów ma rozliczyć VAT – czy należy to do sprzedawcy, czy nabywcy, wówczas, gdy zaliczka, o której tutaj mowa została otrzymana przed graniczną datą 1 lipca, a faktyczna realizacja dostawy ma miejsce po tej dacie.

Jeżeli do 30 czerwca 2015 roku zostanie dokonana część lub całość zapłaty na poczet dostawy towarów, która to od lipca 2015:

  • nie jest objęta odwrotnym obciążeniem, to taka dostawa dokonana faktycznie po 1 lipca, zresztą tak samo jak sama wniesiona zaliczka, rozliczona powinna być w oparciu o przepisy do końca czerwca 2015 roku. Obydwie kwoty należy objąć mechanizmem odwrotnego obciążenia – czyli VAT rozlicza nabywca.

  • jest objęta odwrotnym obciążeniem, to zaliczka która została otrzymana przez sprzedawcę, powinna być skorygowana w rozliczeniu za okres, w którym dokonana zostanie faktyczna dostawa towarów.

Wraz z wejściem w życie przepisów zmieniających, podatnicy dokonujący sprzedaży towarów i usług rozliczanych w ramach odwrotnego obciążenia, zobowiązani są do składania informacji podsumowujących, tzw. Informacji podsumowujących w obrocie krajowym (VAT-27). Tego rodzaju deklaracje trzeba będzie składać za okresy rozliczeniowe, w których będzie miał miejsce obowiązek podatkowy, tj. do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu (okresie), którego ta informacja dotyczyła. Wzór deklaracji będzie ogólnodostępny i zostanie określony w odrębnym rozporządzeniu Ministra Finansów.

W obecne obowiązujących przepisach ustawy o VAT, istnieje pojęcie „towarów wrażliwych”. Pod takim pojęciem określa się towary, które zostały zapisane w załączniku 13 ustawy o VAT. Wraz z nowelizacją ustawy o VAT, z dniem 1 lipca z tego katalogu wyłączone zostanie złoto w postaci surowca lub półproduktu o próbie 325 tysięcznych lub większej, z jednoczesnym objęciem tych towarów mechanizmem odwrotnego obciążenia. Oprócz wyłączeń, dodane zostaną, na przykład: srebro, platyna w postaci surowca lub półproduktu, aparaty fotograficzne cyfrowe, kamery cyfrowe.

Osoba, na rzecz którego została dokonana dostawa towaru wrażliwego, ponosi odpowiedzialność, co do zasady, solidarnie razem ze sprzedawcą za jego zaległości podatkowe w części VAT proporcjonalnie przypadającej na dostawę dokonaną na jego rzecz. Sytuacje, w których nabywca nie odpowiada solidarnie ze sprzedawcą za jego zaległości podatkowe określono w art. 105a ust.3 ustawy o VAT. Przykładem może być tutaj sytuacja, gdy sprzedawca zapłacił kaucję gwarancyjną w wysokości, która odpowiada minimum jednej piątej kwoty podatku należnego przypadającej na dostawy towarów, które zostały dokonane w danym miesiącu dla danego podatnika lub gdy równowartość tej kaucji wynosi minimum 3 miliony złotych. Ponadto, dodatkowym wymogiem, jest konieczność istnienie sprzedawcy wnoszącego kaucje, w wykazie prowadzonym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Obecnie obowiązujące limity kwotowe kaucji gwarancyjnej (minimum 200000zł, maksimum 3000000 zł) , wraz z 1 lipca 20115 zostaną zróżnicowane i będą dotyczyły tylko i wyłącznie towarów wrażliwych, innych niż paliwa. Limity przewidziane dla paliw, będą równe 1000000 i 10000000zł.

Powodem tego rodzaju zmian jest zapewnienie lepszej ochrony interesów budżetu państwa oraz uczciwych podatników – zważywszy na to, że regulacje te odnoszą się do towarów, w stosunku do których najczęściej mogą wystąpić nadużycia.


Komentarze

  1. No i to sa chwile w których dobrze jest mieć swojego księgowego, bo prawa podatkowe ciągle ulegają zmianie.

  2. Czy istnieje możliwość, aby udostępnić we wpisie te konkretne towary, na których będzie obowiązywać obciążenie odwrotne?

Możliwość komentowania została wyłączona.