Zwolnienie grupowe – jakie świadczenia należą się zwalnianym pracownikom?

Jeśli w danym zakładzie pracy przeprowadzana jest przez pracodawcę procedura zwolnień grupowych, pracownicy mają pewne uprawnienia do uzyskania świadczeń przewidzianych w Kodeksie pracy. Jakie to będą świadczenia i czy trzeba o nie wnioskować?

Pojęcie zwolnienia grupowego

Nie wystarczy, aby pracodawca zwalniał na przykład za jednym razem 5 pracowników, żeby uznać jego działanie za zwolnienie grupowe. Zgodnie z przepisami, ze zwolnieniami tego typu mamy do czynienia wówczas, gdy w zakładzie pracy zatrudnionych jest nie mniej niż 20 pracowników, w przeliczeniu na pełne etaty. Ponadto muszą to być pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Do stanu zatrudnienia nie wlicza się pracowników wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło (umowy cywilnoprawnej), ani pracowników tymczasowych.

O zwolnieniu grupowym można mówić, gdy zwalnianych jest co najmniej:

  • 10 pracowników, przy stanie zatrudnienia mniejszym niż 100 pracowników,

  • 10 proc. pracowników, gdy stan zatrudnienia to co najmniej 100 pracowników, jednakże mniej niż 300 pracowników,

  • 30 pracowników, gdy zakład zatrudnia co najmniej 300 pracowników lub więcej.

Zwolnienia pracowników nie muszą mieć miejsca tego samego dnia – wystarczy, aby pracownicy dostali wypowiedzenie w okresie nieprzekraczającym 30 dni. Zwolnienie musi wynikać z przyczyn leżących po stronie zakłady pracy, a nie z przyczyn dotyczących pracowników. Do zwolnienia dochodzi w wyniku wypowiedzenia umowy o pracę lub na mocy porozumienia stron.

Świadczenia przy zwolnieniach grupowych

Pracownicy objęci zwolnieniami grupowymi mają prawo uzyskać odprawy od zakładu pracy. To jednorazowe świadczenie, którego kwota uzależniona jest ściśle od stażu pracy u danego pracodawcy. Odprawa wyniesie tyle, co:

  • wysokość jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeśli staż pracy u danego pracodawcy jest krótszy niż 2 lata,

  • wysokość dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeśli staż pracy u danego pracodawcy wynosi od 2 do 8 lat,

  • wysokość trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeśli staż pracy u danego pracodawcy wynosi ponad 8 lat.

Trzeba podkreślić, że maksymalna kwota odprawy pieniężnej wypłacanej w ramach zwolnienia grupowego dla poszczególnych pracowników nie może przekroczyć kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, jakie obowiązuje w dniu rozwiązania stosunku pracy. W 2018 roku będzie to więc maksymalnie 31,5 tys. zł brutto.