Kiedy można zastosować 0 proc. stawki VAT przy WDT?

W przypadku dokonywania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – w skrócie WDT można zastosować 0 proc. stawkę VAT, ale konieczne jest spełnienie pewnych, określonych przepisami warunków. Jakie wymogi trzeba zrealizować?

Warunki uprawniające do 0 proc. stawki VAT w WDT

Podstawą do zastosowania 0 proc. stawki VAT przy WDT jest ustawa o VAT. W art. 42. ust. 1 tejże ustawy wskazano, że wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów co do zasady podlega opodatkowaniu stawką VAT 0% w przypadku łącznego spełnienia trzech warunków:

  • nabywca powinien posiadać ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy,
  • podatnik przed końcem terminu do złożenia deklaracji podatkowej ma w swojej dokumentacji dowody, że towary zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium innego państwa UE,
  • podatnik składający deklarację podatkową jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE.

Jak rozumieć wymóg dokumentacji związanych z dokonaniem dostawy towarów do innego kraju UE?

W przypadku WDT należy przedstawić dokumenty, które będą to potwierdzały. Mogą mieć one formę dokumentów przewozowych czy specyfikacji poszczególnych sztuk ładunku, ale też akceptowalna jest korespondencja handlowa z nabywcą, dokument potwierdzający zapłatę za towar oraz dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru.

W ustawie o VAT wymieniono podstawowy katalog dokumentów, ale nie jest on zamknięty. Organy skarbowe mogą dopuścić jako dowód właściwie wszystko, co może wyjaśnić sprawę, a nie jest sprzeczne z prawem.