Błędna data sprzedaży na fakturze – jak ją skorygować?

Faktura VAT jest jednym z podstawowych dokumentów księgowych. Wystawiana jest ona zasadniczo przez czynnych podatników VAT w celu udokumentowania dokonania transakcji. Istnieje obowiązek wystawienia faktury VAT przez przedsiębiorców, gdy drugą stroną transakcji jest także firma. Wszystkie obowiązkowe elementy faktury VAT wskazane zostały w odpowiednich przepisach ustawy o VAT. Jednym z wymaganych elementów jest data wystawienia i data dokonania lub zakończenia dostawy towarów czy wykonania usług. Jak skorygować fakturę, gdy data sprzedaży okaże się błędna?

Faktura korygująca

Sprzedawca, czyli czynny podatnik VAT, wystawiający fakturę, może ją również skorygować. Mechanizm ten przysługuje tylko sprzedawcy i jest nim faktura korygująca. Pozwala on poprawić niektóre błędy w dokumencie. Zgodnie z art. 106j ustawy o VAT, jeśli po wystawieniu faktury:

 • udzielono obniżki – rabatu, upustu na sprzedany towar;

 • nabywca dokonał zwrotu towaru lub jego opakowania;

 • podatnik zwrócił nabywcy część lub całość zapłaty;

 • podwyższono cenę towaru lub stwierdzono pomyłkę w ustaleniu ceny;

 • stwierdzono pomyłkę w stawce podatku, kwocie podatku lub jakiejkolwiek pozycji faktury

wówczas podatnik wystawia fakturę korygującą.

Jeśli więc data sprzedaży na fakturze będzie błędna, sprzedawca może ją skorygować przez fakturę korygującą.

Faktura korygująca – niezbędne elementy

Przy wystawianiu faktury korygującej właśnie taki tytuł powinien wykorzystać na dokumencie podatnik VAT, albo opatrzyć fakturę wyrazem „Korekta”. Następnie musi w niej umieścić:

 • numer oraz datę wystawienia,

 • dane sprzedawcy i nabywcy,

 • nazwę towaru lub usługi objętych korektą, znajdujące się na pierwotnej fakturze,

 • przyczynę korekty,

 • jeśli korekta wpłynęła na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – należy ująć kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej,

 • jeśli korekta nie wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – należy ująć prawidłową treść korygowanych pozycji.

Kiedy nabywca może skorygować fakturę?

Nabywca, który otrzymał fakturę z błędną datą sprzedaży, może ją sam poprawić za pośrednictwem noty korygującej. Musi na takim dokumencie umieścić nazwę „Nota korygująca”, a także ująć w niej:

 • numer i datę wystawienia,

 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i NIP,

 • dane sprzedawcy, nabywcy, nazwę towaru lub usługi objętych korektą – znajdujące się na pierwotnej fakturze,

 • wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.

Warto podkreślić przy tym, że nota korygująca wymaga akceptacji sprzedawcy, a zmieniona data sprzedaży musi być zgodna z rzeczywistą datą transakcji.

Wydawać by się mogło, że data sprzedaży i błąd popełniony w jej wskazaniu są nieistotne, a jednak ma ona bardzo duże znaczenie. Określa moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu transakcji i rodzi konieczność dokonania korekt w ewidencji, w dacie faktury pierwotnej, gdy faktura korygująca powoduje zwiększenie podstawy opodatkowania lub w dacie odbioru faktury korygującej, jeśli zmniejsza podstawę opodatkowania.