Czy zapasowy środek trwały trzeba amortyzować?

Amortyzacja jest terminem ściśle związanym z księgowością. Oznacza stopniowe zmniejszanie się wartości określonych rzeczy w wyznaczonym czasie, które następuje wskutek użytkowania. Czy amortyzacji podlegają zapasowe środki trwałe?

Czym są środki trwałe w przedsiębiorstwie?

W zasobach przedsiębiorstwa znajduje się przede wszystkim majątek trwały, który składa się z różnego rodzaju środków. Są to także takie elementy, które stanowią własność lub współwłasność podatnika, zostały nabyte lub wytworzone we własnym zakresie. Są kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania, a ponadto ich przewidywany okres używania na potrzeby prowadzonej działalności jest dłuższy niż rok. Składnik majątku zostanie uznany za środek trwały, jeśli jest wykorzystywany przez podatnika na potrzeby prowadzonej przez niego działalności lub został oddany do używania na podstawie umowy:

  • najmu,

  • dzierżawy,

  • leasingu.

Warto wiedzieć, że środki trwale mogą podlegać amortyzacji. Odpisy amortyzacyjne dokonywane przez przedsiębiorcę mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Czy jednak odpisy tego rodzaju dokonywane są również w przypadku zapasowych środków trwałych?

Czym jest zapasowy środek trwały?

Zapasowy, czy też rezerwowy środek trwały jest elementem majątku przedsiębiorstwa, który pełni funkcję rezerwową, czyli możliwe jest jego wykorzystanie jako standardowego środka trwałego w przyszłości. Tym samym spełnia on przesłankę niezbędną do zaliczenia go do składników majątku do środków trwałych. Jednak nie jest od razu wprowadzony do użytkowania, tylko czeka na moment, w którym dotychczas wykorzystywany środek trwały ulegnie zepsuciu, by móc go zastąpić.

Zapasowy środek trwały a amortyzacja

Problematyczna jest kwestia amortyzowania zapasowego środka trwałego, który co prawda jest wprowadzany do majątku przedsiębiorcy, ale zwykle nie od razu jest on wykorzystywany. Niemniej interpretatorzy przyjmują, że przy przyjmowaniu zapasowego środka trwałego do magazynu jest on już gotowy do użytku. Powinien być więc wprowadzony do ewidencji środków trwałych po stronie podatnika i amortyzowany.

Zapasowy środek trwały będzie kompletny i zdatny do użytku, jeśli jest wyposażony we wszelkie wymagane elementy konstrukcyjne umożliwiające jego funkcjonowanie zgodnie z jego przeznaczeniem. Jest on wykorzystywany wbrew pozorom na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, ponieważ pozwala szybko i sprawnie usunąć awarię lub usterkę i zapewnienie ciągłości działania przedsiębiorstwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *