Jak ustalić datę początkową i końcową okresu wypowiedzenia umowy o pracę?

Zarówno przedsiębiorca, jak i zatrudniony mają prawo rozwiązać umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony, czy na czas oznaczony, ale przed czasem, poprzez wypowiedzenie. To rozwiązanie umowy przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Warto wiedzieć jednak, kiedy formalnie zaczyna się taki okres i kiedy się kończy.

Ile trwa okres wypowiedzenia?

Pracownik lub pracodawca mają prawo do złożenia drugiej stronie stosunku pracy jednostronnego oświadczenia woli o zakończeniu istniejącego stosunku pracy po upływie okresu wypowiedzenia.

Okres ten zależny jest od czasu zatrudnienia u danego pracodawcy. Może on wynieść zatem:

  • 2 tygodnie, w przypadku, gdy pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc, w przypadku, gdy pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące, w przypadku, gdy pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Można wypowiedzieć także umowę zawartą na okres próbny, kiedy to okres wypowiedzenia może wynieść odpowiednio:

  • 3 dni robocze, jeśli umowa zawarta jest na mniej niż 2 tygodnie,
  • 1 tydzień, gdy umowa zawarta jest na co najmniej 2 tygodnie,
  • 2 tygodnie, w przypadku umowy zawartej na 3 miesiące.

Ważne jest wskazanie daty, kiedy bieg okresu wypowiedzenia się zaczyna oraz daty jego zakończenia. W zależności od tego, czy okres ten został określony w miesiącach, tygodniach czy w dniach, wyznaczanie takich dat wygląda nieco inaczej.

Data rozpoczęcia i zakończenia okresu wypowiedzenia

Jeśli okres wypowiedzenia liczony jest w dniach, to rozpoczyna on bieg od następnego dnia po złożeniu wypowiedzenia. Inaczej jest, gdy określony on został w tygodniach. Wówczas wypowiedzenie rozpoczyna swój bieg w pierwszą niedzielę po złożeniu wypowiedzenia, a kończy się w sobotę. Najczęściej jednak okres ten jest określany w miesiącach. Pierwszym jego dniem jest pierwszy dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wypowiedzenie. Wówczas trwa on pełne miesiące i kończy się ostatniego dnia danego miesiąca (nawet jeśli trwa on 28 dni).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *