Jakie kary mogą być nałożone za naruszanie ochrony danych osobowych?

Naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, czyli RODO, wiąże się z wieloma negatywnymi konsekwencjami dla sprawcy takiego działania. Kary te mogą mieć charakter pieniężny, jak i niepieniężny. Zobacz, w jakiej wysokości i w jakim rodzaju kary za naruszenie ochrony danych osobowych są zwykle nakładane?

Kary nakładane przez PUODO

Osoba, która stwierdzi, że przetwarzanie jej danych osobowych nastąpiło w danym przypadku z naruszeniem przepisów RODO, może skorzystać z prawa do wniesienia skargi. Powinna skierować ją do odpowiedniego organu nadzorczego, którym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w skrócie PUODO. Jeśli skarga znajdzie pokrycie w rzeczywistości, organ ten może:

 • zastosować w stosunku do podmiotu naruszającego dane osobowe finansowe kary,

 • zastosować kary w formie niepieniężnej, w postaci egzekucji odpowiedniego zachowania.

Jakie są kary niepieniężne przy naruszaniu przepisów RODO?

Wśród kar niepieniężnych stosowanych przy naruszeniu ochrony danych osobowych, stosowane są:

 • Zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych.

 • Uwzględnienie żądań, jakie zawarte zostały w skardze o naruszenie ochrony danych osobowych.

 • Dostosowanie operacji przetwarzania danych do przepisów RODO, wraz ze wskazaniem terminu granicznego, kiedy trzeba to zrobić.

 • Wprowadzenie czasowego lub całkowitego ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub zakazu ich przetwarzania.

 • Zawieszenie przepływu danych do odbiorców w państwie trzecim lub do organizacji międzynarodowej.

 • Sprostowanie lub usunięcie danych osobowych.

 • Powiadomienie odbiorców, których dane osobowe zostały ujawnione w rejestrze o tym, że dokonano ich usunięcia czy sprostowania.

Kary pieniężne

W związku z naruszeniem przepisów RODO podmiot, który popełnił taki czyn, może być ukarany przez PUODO nie tylko karą niepieniężną, ale i karą finansową. Wysokość takich kar uzależniona jest od tego, jakiego rodzaju obowiązki naruszył administrator i podmiot przetwarzający dane osobowe. Kary te mogą wynieść:

 • do 20 mln euro w przypadku naruszenia przepisów RODO w rażący sposób,

 • do 4 proc. całkowitego rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa z poprzedniego roku obrotowego.

Takie kary pieniężne są dopuszczalne, w przypadku naruszenie RODO poprzez brak spełnienia podstawowych zasad RODO, w tym warunków zgody czy przy braku realizacji praw osób, których dane te dotyczą. Kara finansowa związana może być z naruszeniem obowiązku dotyczącego przekazywania danych osobowych odbiorcy lub organizacji międzynarodowej.

Odpowiedzialność karna

Kary nakładane przez PUODO to nie jedyna odpowiedzialność ponoszona w związku z naruszeniem przepisów ochrony danych osobowych. Możliwa jest również odpowiedzialność karna, na mocy art. 107 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Wskazano w nim, że kto przetwarza dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do ich przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat dwóch.