Jak ewidencjonować różnice kursowe w PKPiR?

Różnice kursowe towarzyszyć mogą transakcjom dokonywanym na rynkach międzynarodowych. Przy nabywaniu lub sprzedaży towarów i usług w obcej walucie przedsiębiorca może mieć obowiązek rozliczenia takich różnic. Jak to zrobić?

Jak powstają różnice kursowe

Przy sprzedawaniu lub kupowaniu towarów i usług poza granicami kraju na fakturze może pojawić się wartość wyrażona w walucie obcej. Przy wpisywaniu do ksiąg rachunkowych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów takich dokumentów należy przeliczyć wartość w walucie obcej na złotówki. Wykorzystuje się przy tym średni kurs danej waluty ogłoszony przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury. Jeśli podatnik ma konto walutowe, to wartość w obcej walucie powinna być przeliczona zgodnie ze średnim kursem banku centralnego z dnia poprzedzającego dzień dokonania zapłaty.

Po stronie sprzedaży i wydatków mogą powstać przy takim przeliczaniu różnice kursowe, które mogą stanowić koszt podatkowy lub pozostały przychód firmowy.

Ewidencjonowanie różnic kursowych

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe lub mogą zwiększać koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy pomiędzy dwoma wartościami.

Jeśli chodzi o dodatnie różnice kursowe, to pojawiają się one wtedy, gdy wartość poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według odpowiedniego kursu jest wyższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu walutowego z tego dnia.

Analogicznie ujemne różnice kursowe pojawiają się wówczas, gdy wartość otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu okazuje się niższa od wartości tych środków lub wartości w dniu zapłaty lub innej formy wpływu lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

Ewidencja różnic kursowych po stronie sprzedaży

Data wystawienia faktury i data dokonania płatności mogą być różne i powodować powstanie różnic kursowych. Różnice te wylicza się, po ich przeliczeniu, biorąc pod uwagę kurs właściwy dla daty wystawienia faktury i daty dokonania płatności. Po ich wyliczeniu dodatnia różnica kursowa powinna być zaewidencjonowana po stronie pozostałych przychodów firmowych, a ujemna – w kosztach uzyskania przychodu firmy.

Ewidencja różnic kursowych po stronie zakupów

Jeśli różnice kursowe dotyczą faktur kosztowych, to należy przeliczyć wartość zakupu zgodnie ze średnim kursem NBP z dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury, a wpłatę na rachunek walutowy przeliczyć po średnim kursie NBP sprzed dnia jej wpływu. Jeśli wynik jest dodatni, to różnice kursowe stanowią pozostały przychód firmowy, a jeśli ujemny – są one kosztem uzyskania przychodów.