Ujęcie zbiorcze – czy można je zastosować w przypadku paragonów z NIP?

Podstawą prowadzenia księgowości w firmie, zwłaszcza takiej zaliczanej do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, jest podatkowa księga przychodów i rozchodów. Można w niej ujmować dowody księgowe z wykorzystaniem zbiorczego zapisu. Znajduje on odzwierciedlenie w JPK_V7. Czy ujęcie zbiorcze może być zastosowane w odniesieniu do paragonów z NIP?

Zbiorcze ewidencjonowanie przychodów i kosztów

Podstawą posługiwania się zbiorczym zapisem jest rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Ułatwia to księgowanie wielu przychodów i rozchodów za jednym razem. Warto zwrócić uwagę również na opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji z dniem 17 marca 2021 roku projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Rozporządzenie to weszło w życie z dniem 29 czerwca 2021 roku.

Zbiorcze raportowanie paragonów z NIP nabywcy możliwe jest do kwoty 450 zł w JPK_V7. Takie zmiany zostały wprowadzone w lipcu 2021 roku.

Jak dokonać ujęcia zbiorczego paragonów z NIP?

O ile wartość transakcji dokumentowanych paragonami z NIP nabywcy nie przekraczają kwoty 450 zł lub 100 euro, to można wykorzystać fakturę uproszczoną. Wszystkie niezbędne dla niej elementy ujmowane są na paragonach wystawianych przez kasę fiskalną z NIP nabywcy. Paragony, których wartość nie przekracza 450 euro, są traktowane na równi z fakturą uproszczoną uprawniającą do rozliczenia kosztu oraz odliczenia podatku VAT.

Zarówno faktury uproszczone, jak i paragony z NIP nabywcy na kwotę łączną do 450 zł zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów i Rozwoju nie muszą być odrębnie ewidencjonowane w rejestrze sprzedaży i w jednolitym pliku kontrolnym.

Prawidłowe księgowanie polega na tym, że paragony z NIP nabywcy, traktowane jako faktury uproszczone, powinny być ujęte najpierw w dobowym, a następnie okresowym raporcie z kasy fiskalnej. Po zmianach z 1 lipca 2021 roku podatnicy nadal mogą rozliczać paragony z NIP nabywcy w ramach ujęcia zbiorczego, opierając się na raporcie okresowym z kasy rejestrującej. Nie trzeba więc każdego paragonu z NIP nabywcy ujmować w ewidencji sprzedaży oraz w JPK osobno. Taki sposób zbiorczego ujmowania faktur uproszczonych dotyczy tylko tych dowodów, które opiewają na kwotę do 450 zł.