Jak obliczyć składkę ZUS dla przedsiębiorcy w ramach Polskiego Ładu?

Polski Ład jest poważną zmianą w systemie podatkowym i nie tylko. Spowodował, że nie można już odliczyć od podatku części opłacanej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jak wyliczana jest obecnie składka ZUS dla przedsiębiorcy zgodnie z wytycznymi Polskiego Ładu?

Standardowa składka na ZUS

Przedsiębiorcy, którzy nie są uprawnieni do stosowania ulg i opłacają składki na ubezpieczenie społeczne od podstawy nie niższej niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, opłacają w 2022 roku składki od podstawy wynoszącej 3553,20 zł. Składki te wynoszą:

 • składka emerytalna – 19,52 proc. podstawy wymiaru – 693,58 zł,

 • składka rentowa – 8 proc. podstawy wymiaru – 284,26 zł,

 • składka wypadkowa – 1,67 proc. podstawy wymiaru – 59,34 zł,

 • składka chorobowa – 2,45 proc. podstawy wymiaru – 87,05 zł,

 • składka na Fundusz Pracy i Fundusz Socjalny – 2,45 proc. podstawy wymiaru – 87,05 zł.

Suma składek do zapłaty wynosi 1211,28 zł oraz 1124,23 zł, jeśli przedsiębiorca nie korzysta z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Preferencyjne składki do ZUS

Przedsiębiorcy uprawnieni do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne od preferencyjnej podstawy nie niżej niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia mają podstawę wymiaru składek w wysokości 903 zł. Opłacają oni składki w wysokości:

 • składka emerytalna – 19,52 proc. podstawy wymiaru – 176,27 zł,

 • składka rentowa – 8 proc. podstawy wymiaru – 72,24 zł,

 • składka wypadkowa – 1,67 proc. podstawy wymiaru – 15,08 zł,

 • składka chorobowa – 2,45 proc. podstawy wymiaru – 22,12 zł.

Suma składek do zapłaty wynosi 285,71 zł, a bez składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe suma ta wyniesie 263,59 zł.

Składki dla przedsiębiorców uprawnionych do ulg

Ci właściciele firm, którzy mają szansę na korzystanie z ulgi na start, są jednocześnie zwolnieni z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Jeśli z takiej ulgi rezygnują, wówczas powinni opłacać składki od podstawy nie niższej niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Podstawa wymiaru składek w przypadku przedsiębiorców korzystających z ulgi „mały ZUS plus” jest uzależniona od wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym. Nie może być ona jednak niższa niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia i nie wyższa niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Wysokość składki zdrowotnej

Polski Ład wprowadził wiele zmian w zakresie wysokości składki zdrowotnej. Art. 79 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw stanowi, ile wynosić powinna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Powinna ona być wyliczana za styczeń 2022 roku na podstawie zasad obowiązujących do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Natomiast w kolejnych miesiącach szacowanie wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne uzależnione jest od wybranej formy opodatkowania:

 • Skala podatkowa – podstawą składki jest dochód z działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który opłacana jest składka, pomniejszy o różnicę między sumą składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, zapłaconych od początku roku, a sumą składek odliczonych w poprzednich miesiącach. Składka wyliczana jest jako 9 proc. podstawy wymiaru i nie może być niższa niż 9 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym.

 • Podatek liniowy – podstawa składki szacowana jest tak samo, jak przy skali podatkowej, ale samą składkę stanowi 4,9 proc. uzyskanego w poprzednim miesiącu dochodu.

 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – podstawa składki to odpowiednia stawka procentowa przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kw. poprzedniego roku. Dla dochodów do 60 tys. zł będzie to 60 proc., dla dochodów od 60 tys. zł do 300 000 zł – 100 proc., a powyżej tej kwoty – 180 proc. Sama składka wynosi 9 proc. takiej podstawy.

Z pewnością nowe zasady wyliczania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne są bardziej skomplikowane niż poprzednie, ale przedsiębiorcom nie pozostaje nic innego, jak przystosować się do nich.