Obowiązkowe deklaracje ZUS DRA co miesiąc dla przedsiębiorców

Do końca 2021 roku wielu przedsiębiorców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą nie musiało co miesiąc składać do ZUS żadnych deklaracji, jeśli spełniali odpowiednie warunki. Korzystali ze zwolnienia, które jednak przesyłało obowiązywać z dniem 1 stycznia 2022 roku. Obecnie ze składania rozliczeń do ZUS zwolnionych jest niewielu ubezpieczonych. Każda osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą jednoosobowo musi co miesiąc składać do ZUS obowiązkowo deklarację ZUS DRA.

Zmiana przepisów od 1 stycznia 2022 roku

W związku ze wdrażaniem w życie od 1 stycznia 2022 roku przepisów zmienionej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, w ramach Polskiego Ładu, jednoosobowi przedsiębiorcy, opłacający składki za siebie lub za osoby z nimi współpracujące muszą składać co miesiąc deklaracje rozliczeniowe do ZUS.

Z obowiązku tego zwolnieni pozostają duchowni, osoby składające dokumenty za nianie i te, które podlegają dobrowolnie ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu na podstawie art. 7 ustawy systemowej.

Czym jest druk ZUS DRA?

ZUS DRA jest deklaracją rozliczeniową, jaką płatnik składa do organu rentowego i wykazuje w niej rozliczenie składek ubezpieczeniowych i wypłacone świadczenia. Musi się w niej znaleźć wyliczenie składek za dany miesiąc rozliczeniowy, ponieważ zmienił się sposób ustalania stawki zdrowotnej ze stałej kwoty ryczałtowej na wyliczaną co miesiąc w oparciu o dochód uzyskany w poprzednim okresie.

Jak szybko i skutecznie złożyć deklarację ZUS DRA?

Obecnie właściwie każdy przedsiębiorca musi już złożyć w każdym miesiącu, w terminie do 20. dnia, złożyć deklarację ZUS DRA. Najłatwiej to zrobić z użyciem oprogramowania Płatnik dostarczanego przez ZUS, przy użyciu platformy PUE ZUS. Niezbędne jest przy tym posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. ZUS wymaga przesyłania pliku opatrzonego podpisem tego rodzaju.

Terminy wysyłania deklaracji ZUS DRA

Przedsiębiorcy opodatkowani skalą podatkowa, podatkiem liniowym czy ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych muszą złożyć co miesiąc deklarację rozliczeniową ZUS DRA z raportem imiennym ZUS RCA, jeśli dodatkowo przedsiębiorca jest płatnikiem dla innych ubezpieczonych, m.in. pracowników i zleceniobiorców. Mają na to czas do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczenia.