Jak prawidłowo rozliczać faktury korygujące?

Błędy popełnione przy wystawianiu faktury VAT muszą być poprawione. Sposobem na to jest wystawienie faktury korygującej. Jeśli pojawi się ona w księgowości firmowej, musi być prawidłowo rozliczona, a wiele kwestii okazuje się przy tym mocno problematycznych. Na gruncie podatku VAT znaczenie ma to, czy mamy do czynienia z fakturą korygującą in plus czy in minus.

Rozliczanie faktur korygujących in plus

Jeśli mamy do czynienia z fakturą korygującą zwiększającą podstawę opodatkowania i kwotę podatku należnego, jest to dokument in plus. Przyjmuje się, że momentem dokonania korekty zwiększającej podstawę opodatkowania i kwotę podatku należnego, będzie okres rozliczeniowy, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy.

Jeśli faktura korygująca in plus jest wystawiana w celu naprawienia błędu, który zaniżył kwotę podatku wykazanego w pierwotnej fakturze, to przy korekcie należy ująć taką fakturę w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym przedsiębiorca wykazał dokument pierwotny.

W przypadku, gdy faktura korygująca in plus jest wystawiana z powodu innych przyczyn powstałych już po dokonaniu sprzedaży, fakturę tę należy rozliczać na bieżąco i ujmować w rejestrze sprzedaży w dacie wystawienia korekty.

Na gruncie podatku VAT fakturę korygującą in plus spowodowaną błędem rachunkowym lub inną oczywistą pomyłką księguje się w dacie faktury pierwotnej (korygowanej), natomiast gdy powodem jest inne zdarzenie – w dacie wystawienia faktury korygującej.

Rozliczanie faktur korygujących in minus

Przy wystawieniu faktury korygującej może się okazać, że jest to korekta in minus, zmniejszająca podstawę opodatkowania. Na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, gdy powodem korekty in minus jest błąd rachunkowy lub inna pomyłka, fakturę korygującą należy ująć w dacie faktury pierwotnej (korygowanej). Natomiast gdy powodem korekty jest kolejne zdarzenie gospodarcze mające wpływ na wartość sprzedaży – fakturę należy ująć na gruncie podatku dochodowego w dacie wystawienia faktury korygującej.

Na gruncie ustawy o VAT w obu przypadkach fakturę ujmuje się w dacie, w której uzgodnione zostały warunki wystawienia faktury korygującej z nabywcą.