Jak przejść z księgi podatkowej na księgi rachunkowe w 2022 roku?

Przejście z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe może wynikać z dobrowolnie podjętej decyzji przez dany podmiot lub z obowiązku wynikającego z przekroczenia określonej kwoty przychodów w roku ubiegłym. Sprawdźmy, jak przejść z KPiR na księgi rachunkowe w 2022 roku.

Limity przychodów dla pełnej księgowości

Podmioty przekraczające w 2021 roku określony limit przychodu są zobowiązane do zaprowadzenia pełnej księgowości. Dotyczy to tych, u których przychody za 2021 rok wyniosły co najmniej 9 188 200 zł. Limit ten dotyczy prowadzących działalność:

  • osób fizycznych,
  • spółek cywilnych osób fizycznych,
  • spółek jawnych osób fizycznych,
  • spółek partnerskich,
  • przedsiębiorstw w spadku,
  • spółek cywilnych osób fizycznych.

Jeśli w ubiegłym roku takie podmioty prowadziły księgowość w formie księgi podatkowej, powinni po zsumowaniu swoich przychodów sprawdzić, czy nie przekraczają ustalonego limitu. Jeśli tak, to mają obowiązek zaprowadzenia od 2022 roku księgi rachunkowej.

W przeciwnym wypadku podmiot może samodzielnie podjąć dobrowolną decyzję o przejściu z księgi podatkowej na pełną księgowość.

Jak założyć pełną księgowość?

Zobowiązani do założenia pełnej księgowości w 2022 roku i podmioty podejmujące o tym decyzję dobrowolnie, powinny zamknąć i rozliczyć księgę podatkową za 2021 rok. Konieczne będzie przy tym:

  • roczne podsumowanie wszystkich kolumn księgi podatkowej;
  • sporządzenie spisu z natury towarów handlowych, materiałów podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych oraz braków i odpadów, jego wycena i wpisanie do księgi podatkowej;
  • ustalenie dochodu rocznego lub straty na zasadach określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Kolejnym krokiem będzie opracowanie przez daną jednostkę zasad rachunkowości, co polega na przyjęciu pewnych ustaleń dotyczących rachunkowości w sytuacjach, w których ustawa daje podatnikowi prawo wyboru. Jednostka musi sporządzić wykaz składników aktywów i pasywów, potwierdzonych inwentaryzacją na dzień 31 grudnia 2021 roku. Dla ułatwienia można skorzystać z informacji ze spisu z natury przygotowanym na potrzeby zamknięcia księgi podatkowej. Stan aktywów w inwentarzu powinien być taki sam jak stan pasywów.

Otwarcie ksiąg rachunkowych w danej jednostce przechodzącej z księgi podatkowej na księgi rachunkowe z dniem 1 stycznia 2022 roku powinno nastąpić do 15 stycznia 2022 roku. W księgach trzeba wprowadzić bilans otwarcia pod datą 1 stycznia 2022 roku. Podstawą zapisu w księgach może być inwentarz lub sporządzony na jego podstawie dowód PK.