Jak rozliczyć stratę podatkową za 2021 rok?

Podatnik, który poniósł stratę w danym roku, może ją odliczyć w kolejnych latach w ramach deklaracji rocznej PIT. Jak to zrobić, jeśli starta została poniesiona w 2021 roku?

Czym jest strata podatkowa?

Zgodnie z przepisami ze stratą podatkową mamy do czynienia, jeśli przychód uzyskany z danego źródła był niższy od kosztów poniesionych w celu jego uzyskania. Mowa tu więc tylko o przypadkach, gdy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest dochód podatnika, który rozumiany powinien być jako różnica pomiędzy przychodem a kosztem podatkowym.

Jeśli w rozliczeniu rocznym za rok 2021 okaże się, że podatnik poniósł stratę, wówczas ma prawo ją rozliczyć w kolejnych latach podatkowych.

Pięć lat na rozliczenie straty

Ustawa o PIT wskazuje, że podatnik, który poniósł stratę podatkową, ma możliwość obniżenia dochodu uzyskanego z tego samego źródła w najbliższych, kolejno następujących po sobie pięciu latach. Warunek jest taki, że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 proc. wysokości tej straty.

Alternatywą jest obniżenie jednorazowo dochodu uzyskanego z danego źródła, w jednym z najbliższych, kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 mln zł. Nieodliczona w tym trybie suma podlega rozliczeniu w pozostałych latach ze wskazanego pięcioletniego okresu, ale kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 proc. wysokości starty.

Jeśli w danym roku podatkowym podatnik nie będzie mieć dochodu, od którego mógłby odliczyć stratę podatkową, to nie może jej wówczas odliczyć.

Strata rozliczana wyłącznie z tego samego źródła

W przepisach ustawy o PIT wskazano, że straty z lat ubiegłych muszą pomniejszać dochody uzyskane jedynie z tego samego źródła. Art. 10 tejże ustawy wskazuje na katalog źródeł przychodów, w tym mogą to być przychody pochodzące z pozarolniczej działalności gospodarczej czy przychody z działalności wykonywanej osobiście.

Dopiero w rozliczeniu rocznym za 2022 rok będzie można rozliczyć stratę podatkową za 2021 rok. Można również rozliczać taką stratę w 2022 roku, czyli w trakcie trwania roku podatkowego, poprzez ustalanie kwoty zaliczek na podatek dochodowy. Nazywane jest to zaliczkowym trybem odliczania strat w ciągu roku.