Nowe obowiązki dotyczące składania sprawozdań finansowych do KRS od 2015 roku.

Kontrolę nad terminowym składaniem sprawozdań finansowych i innych dokumentów, które przekazywane są do akt rejestrowych pełni sąd rejestrowy. Dotąd kontrola ta nie była zbyt udana, gdyż w praktyce istnieje grupa podmiotów, które nie wywiązują się z obowiązku składania sprawozdań finansowych.

Większą efektywność tego rodzaju kontroli, ma zapewnić zmiana przepisów, które weszły w życie w styczniu 2015 roku.

Zmiany, o których mowa we wstępie , dotyczą zmian w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym, wprowadziła je ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 2015 r. poz.4.

Nowe zasady, nakładają na przedsiębiorców spółek jawnych osób fizycznych i spółek partnerskich, które nie prowadzą ksiąg rachunkowych obowiązek zamieszczania w dziale 3 rejestru przedsiębiorców wzmianki o braku obowiązku sporządzania i złożenia sprawozdania finansowego.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach, należy w dziale trzecim rejestru przedsiębiorców wpisać informację o dniu kończącym rok obrotowy.

W przypadku dokonania zmiany roku obrotowego, należy wpisać datę dnia kończącego rok obrotowy po zmianie.

Z dniem 15 stycznia 2015 roku podmioty, które rejestrowane są w KRS w rejestrze przedsiębiorców, również spółki handlowe, informacje o dniu kończącym rok obrotowy zobowiązane są podać we wniosku o wpis.

Jeżeli podmiot został wpisany do KRS w dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy, to zobowiązany jest on do złożenia wniosku o wpis informacji o dniu kończącym rok obrotowy. Należy tego dokonać w pierwszym wniosku o wpis wzmianki o złożeniu sprawozdania finansowego po dniu 15 stycznia 2015 roku. Jeżeli podmiot złoży odrębny wniosek o wpis informacji o dniu kończącym rok obrotowy – nie pobiera się od tego wniosku żadnej opłaty, ani sądowej, ani opłaty za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Zgodnie z powyższym, zgłoszenie informacji o dniu kończącym rok obrotowy zostaje dokonane przy okazji składania sprawozdania finansowego. Zgodnie z nowelizacją ustawy, sądy rejestrowe działają sprawniej, gdyż są im przypisane czynności mające zapewnić, aby zamieszczenie tej informacji nastąpiło jak najszybciej. Sąd rejestrowy, jednym postanowieniem dokona wpisu wzmianki o złożeniu sprawozdania finansowego oraz wpisu o dniu kończącym rok obrotowy, także wtedy gdy nie złożono wniosku o wpis informacji. Dlatego, jeżeli podmiot nie złoży odpowiedniego wniosku, nie będą wyciągane wobec niego żadne konsekwencje (nie zostanie wszczęte postępowanie przymuszające podmiot z KRS do wykonania tego obowiązku).

Zbieranie informacji o dniu kończącym rok obrotowy będzie stanowiło dla sądu rejestrowego pewne ułatwienie, gdyż umożliwi lepszą możliwość dokonywania kontroli z wywiązywania się podmiotów wpisanych do KRS z obowiązku składania sprawozdań finansowych i innych niezbędnych dokumentów.

W życie weszły również nowe regulacje dotyczące podmiotów, które nie złożyły w odpowiednich terminach sprawozdań finansowych. W takich sytuacjach sąd rejestrowy ma obowiązek wszcząć z urzędu postępowanie o rozwiązanie danego podmiotu nie prowadząc jednocześnie postępowania likwidacyjnego. Dzieje się tak wówczas, gdy pomimo wysłanego przez sąd rejestrowy wezwania i tak podmiot wpisany do KRS nie złożył rocznych sprawozdań finansowych za 2 kolejne lata obrotowe. Takie postępowanie uregulowane zostało ustawą z dnia 28 listopada 2014 roku o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Przepisy te obowiązują od 15 stycznia 2015 roku.