Umowy terminowe na nowych zasadach

Nowelizacja ustawy Kodeks Pracy, z dnia 25 czerwca 2015r., wnosi znaczące zmiany w dziedzinie umów terminowych, ze skutkiem prawnym od 22 lutego 2016 roku.

Po pierwsze zlikwidowana zostanie umowa na czas wykonywania określonej pracy. Ponadto, przepisy nowelizacyjne, dopuszczą zawieranie drugiej umowy na okres próbny pomiędzy tymi samymi stronami, pod warunkiem, że pracownik będzie zatrudniony przy innej rodzajowo pracy niż uprzednio. Natomiast, gdy tego rodzaju umowa ma dotyczyć pracy rodzajowo takiej samej, to od zakończenia poprzedniej umowy o pracę muszą minąć minimum 3 lata.

Obecnie, pracodawcy mają prawo do zawierania długoletnich umów na czas określony, gdyż przepisy Kodeksu pracy wprowadzają jedynie limit ilościowy. Od 22 lutego 2016 roku, zatrudnienie na podstawie umowy lub umów na czas określony będzie możliwe maksymalnie przez 33 miesiące i w tym okresie pracodawca będzie mógł zawrzeć z tym samym pracownikiem maksymalnie 3 takie umowy. Możliwe są wyjątki od tych przepisów, ale tylko w następujących sytuacjach:

  • gdy pracownik zatrudniony jest w celu zastępstwa innego pracownika lub do wykonywania prac dorywczych lub sezonowych,

  • gdy pracownik zatrudniony jest na okres kadencji,

  • gdy pracodawca jest w stanie wskazać obiektywne przyczyny i racja leży po jego stronie.

Jeżeli, dopuszczone zostanie postępowanie wykraczające poza limit 33 miesięcy i 3 umów na czas określony, pracodawca będzie zobowiązany do przedstawienia takiej treści umowy, w której będą zawarte obiektywne przyczyny uzasadniające odejście od ogólnie przyjętego prawa.

Obecnie, przy zatrudnieniu pracownika na czas określony, nawet gdy umowa swym zakresem obejmuje kilka lat, wypowiedzenie następuje bardzo często w okresie dwutygodniowym. Nowelizacja ustawy, ma zapobiec takim stanom rzeczy. Likwidacji ulegną dwa tygodnie wypowiedzenia, na rzecz wypowiedzenia o długości czasowej uzależnionej od stażu zakładowego.

Praktycznie okres wypowiedzenia umowy kilkuletniej będzie identyczny, jak przy umowie na czas nieokreślony. Sytuacja wygląda następująco:

  • będzie obowiązywał okres wypowiedzenia dwutygodniowy, przy stażu zakładowym wynoszącym do 6 miesięcy,

  • będzie obowiązywał okres wypowiedzenia miesięczny, przy stażu zakładowym wynoszącym co najmniej 6 miesięcy,

  • będzie obowiązywał trzymiesięczny okres wypowiedzenia, przy stażu zakładowym wynoszącym minimum 3 lata.


Komentarze

Możliwość komentowania została wyłączona.