Zaliczanie składek ZUS na poczet zaległości – zmiany w 2018 roku

Od 1 stycznia 2018 roku zmianom uległy zasady zaliczania wpłat na ZUS na poczet odpowiednich składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Ma to związek z rozporządzeniem z dnia 21 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jedna składka na wszystkie ubezpieczenia

Przedsiębiorcy od 2018 roku nie muszą już wykonywać 3 lub 4 przelewów tytułem składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Obecnie wystarczy już tylko jeden przelew na indywidualny numer rachunku nadany przez ZUS, aby wywiązać się z obowiązkowych płatności.

Po dokonaniu płatności łącznej kwoty tytułem składek ZUS w danym miesiącu, zakład będzie rozliczał je proporcjonalnie, odpowiednio na kolejne ubezpieczenia, czyli na:

  • składki na ubezpieczenie społeczne,
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  • składki na fundusze pozaubezpieczeniowe – Fundusz Emerytur Pomostowych, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Najpierw zaległości

Płatnicy składek ZUS muszą wiedzieć, że ZUS z każdej ich wpłaty, najpierw będzie pokrywał kwoty zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne i inne. Dopiero później zaliczy wpłatę na bieżące należności. Takie zasady są zgodne z wytycznymi przytoczonego rozporządzenia.

Jeśli okaże się, że płatnik ma długi wobec ZUS, z bieżących wpłat na indywidualny numer rachunku to właśnie one zostaną one pokryte, przez co mogą powstawać zaległości w opłacaniu składek z miesiąca na miesiąc. Skutkować może to brakiem ciągłości ubezpieczenia.