Blog Biura Rachunkowego Rachexpert

Jaki jest przyjęty termin rozliczania faktur?

Rozliczanie faktur, rozumiane jako proces odliczenia z nich podatku VAT, powinno być dokonane w odpowiednim terminie. Sprawdźmy, jakich terminów należy przy tym przestrzegać i co się stanie, jeśli zostaną przekroczone.

Prawo do odliczenia VAT z faktur

Podstawą kwestią związaną z rozliczaniem faktur VAT jest to, że zgodnie z art. 86 ust. 10 i 10b ustawy o VAT podatnik ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Potocznie mówi się o odliczeniu VAT z faktury.

Termin rozliczenia faktury VAT

Jednocześnie warto zwrócić uwagę na inny zapis, mianowicie z tego prawa można skorzystać w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy po stronie sprzedawcy, zwykle po dokonaniu dostawy towaru lub po wykonaniu usługi, ale nie wcześniej niż w dniu otrzymania faktury.

Alternatywnie, co zakładają przepisy ustawy o VAT, obniżenia podatku należnego można dokonać w rozliczeniu składanym za jeden z trzech kolejnych okresów rozliczeniowych. Okresem tym może być miesiąc, a dla rozliczeń kwartalnych okres ten pozostaje niezmienny i wynosi dwa okresy rozliczeniowe.

Termin odliczenia VAT musi nastąpić w rozliczeniu za okres otrzymania faktury lub w jednym z trzech kolejnych okresów lub dwóch kolejnych okresów (kwartałów), jeśli chodzi o faktury za media.

Zmiany w przepisach dotyczących rozliczania faktur VAT

Przepisy fiskalne często się zmieniają, co trzeba mieć na uwadze przy rozliczaniu podatku VAT. Jeszcze do końca 2020 roku podatnik mógł odliczyć VAT najpóźniej w drugim okresie rozliczeniowym, który następował po czasie, w którym nabył prawo do tego odliczenia.

Wszystko zmieniło się od 1 stycznia 2021 roku wraz z wprowadzeniem pakietu Slim VAT. W wyniku tego wydłużeniu uległ termin do odliczenia VAT do trzech okresów rozliczeniowych. Zmiana ta dotyczy tylko rozliczania VAT za okresy miesięczne.

Zasadniczo obowiązek podatkowy po stronie sprzedawcy istnieje w momencie wystawiania faktury. Otrzymanie takiego dokumentu powoduje powstanie prawo do odliczenia VAT nabywcy.

Rozliczenie faktu u małych podatników

Przedsiębiorcy mający status małego podatnika, którzy rozliczają się prostą metodą kasową, mogą odliczyć VAT nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonał zapłaty. Mimo że faktura jest już wystawiona, zgodnie z art. 86 ust. 10 e ustawy o VAT, obowiązek podatkowy u małego podatnika rozliczającego VAT metodą kasową, powstaje z dniem otrzymania całości lub części zapłaty i w tym dniu również nabywca ma prawo do odliczenia podatku VAT.

Rozliczenie faktury VAT po terminie

Zdarza się, że podatnik np. w wyniku nieuwagi nie zdąży rozliczyć VAT-u w ustawowym terminie. Odliczenia można wówczas dokonać poprzez ujęcie kwoty VAT w prawidłowym, minionym już terminie. Konieczna jest też wtedy korekta pliku JPK_V7 za dany okres.

W jakiej formie może być prowadzona PKPiR w 2023 roku?

W ramach uproszczonej księgowości przedsiębiorcy mogą prowadzić podatkową Księgę
Przychodów i Rozchodów, w skrócie nazywaną PKPiR. W jakiej formie może być ona
prowadzona w 2023 roku?
Podstawa prawna prowadzenia PKPiR
Każdy podatnik, który rozlicza się z fiskusem na podstawie uproszczonej księgowości, czyli
PKPiR, muszą prowadzić ją zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
23 grudnia 2019 roku w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Rozporządzenie to określa sposób, w jaki może być prowadzona księga i szczegółowe
warunki, jakim powinna ona odpowiadać.
Dopuszczalne formy prowadzenia księgi
PKPiR może być, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami wspominanego
rozporządzenia, prowadzona w jednej z dwóch dopuszczalnych form:
 w postaci papierowej,
 w systemie teleinformatycznym.
Taki stan prawny pozostaje w mocy jeszcze do końca 2024 roku. Dlatego przedsiębiorcy
rozliczający swoją działalność na bazie podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
powinni przygotować się do planowanych zmian.
PKPiR tylko w formie elektronicznej
Od 1 stycznia 2025 roku art. 24a ust. 1e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
będzie miał nowe brzmienie. Wskazywać będzie, że podatnicy prowadzący m.in. podatkową
księgę przychodów i rozchodów będą zobowiązani do robienia tego przy użyciu programów
komputerowych. Będą musieli przesyłać ją do urzędu skarbowego za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej
wskazanej w Ordynacji podatkowej.
Art. 66 ust. 1 ustawy zmieniającej z dnia 29 października 2021 roku określa jednocześnie, że
PKPiR będą prowadzone w formie elektronicznej i przesyłane po raz pierwszy za okresu
rozliczeniowe rozpoczynające się po dniu:
 31 grudnia 2024 roku – w przypadku podmiotów obowiązanych przesyłać ewidencję
JPK_VAT,
 31 grudnia 2025 roku – w przypadku pozostałych podmiotów.
Polski Ład pierwotnie zakładał, że wyłącznie elektroniczne księgi zostaną wprowadzone już
po 31 grudnia 2022 roku, ale wycofano się z tego terminu.

Rozliczanie skorygowanych faktur ustrukturyzowanych

Faktury ustrukturyzowane to szczególny faktur, jakie podatnicy VAT mogą wystawiać za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Są one dopuszczalną, choć nie obowiązkową, formą dokumentowania transakcji. Jeśli podatnik ma takie życzenie, może je dokumentować z wykorzystaniem standardowych faktur papierowych lub popularnych faktur elektronicznych. Zmieni się to od 1 sierpnia 2024 roku, kiedy faktury ustrukturyzowane będą obligatoryjne, prócz faktur konsumenckich. Warto więc już teraz dowiedzieć się, w jaki sposób będzie można rozliczyć faktury ustrukturyzowane, które z różnych powodów zostały skorygowane. Jak to zrobić poprawnie? Więcej

Czy odszkodowanie dla pracownika rozliczać w ramach kosztów uzyskania przychodów?

Zgodnie z ustawą o PIT, kosztem uzyskania przychodów są wszystkie wydatki poniesione w celu uzyskania przychodu, zachowania lub zabezpieczenia jego źródła. Czy w definicji tej mieszczą się również koszty odszkodowań dla pracowników? Czy przedsiębiorca będzie mógł je zaliczyć do grona kosztów podatkowych, obniżając wysokość podatku należnego fiskusowi? Więcej

Czym jest podatek hipotetyczny należny?

Wraz z dużą reformą podatkową przeprowadzoną pod hasłem Polski Ład w 2022 roku, pojawiły się i nowe podatki. Wśród nich na uwagę zasługuje podatek hipoteczny należny. Jest to o tyle istotne, że w rozliczeniu PIT za 2022 roku będzie on stosowany po raz pierwszy. Czy oznacza to dodatkowe obciążenie finansowe dla polskich podatników? Księgowi uspokajają. Nic takiego nie będzie miało miejsca. Więcej

Kiedy można odliczyć VAT z niezapłaconej faktury?

Wystawienie faktury pozwala na udokumentowanie zrealizowanej transakcji kupna i sprzedaży towarów lub transakcji świadczenia usług. Praktyka w prowadzeniu działalności gospodarczej jest taka, że wystawca faktury daje kilka czy kilkanaście dni swojemu kontrahentowi na opłacenie. Niestety, nie zawsze dochodzi do zapłaty. Czy w takiej sytuacji istnieje możliwość odliczenia podatku VAT od nieopłaconej faktury? Więcej

Wyliczenie ekwiwalentu dla pracowników zdalnych

Od 7 kwietnia 2023 roku w Kodeksie pracy uregulowane zostaną kwestie związane z wykonywaniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pracy zdalnej. Znowelizowane przepisy będą wskazywały również to, jaki ekwiwalent będzie należał się zatrudnionym, którzy podczas wykonywania zadań w trybie zdalnym korzystają z własnych narzędzi, np. komputera czy drukarki. Jak wyliczyć taki ekwiwalent, a kiedy będzie przysługiwał pracownikowi ryczałt? Więcej

Jakie są obowiązki związane z zamknięciem księgi podatkowej?

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów jest podstawą prowadzenia księgowości u podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. W ich przypadku rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, dlatego dniem zamknięcia księgi podatkowej jest 31 grudnia danego roku. Na ten dzień zobowiązani są oni w prawidłowy sposób dokonać odpowiednich działań z tym związanych. Jakich? Więcej