Wszystkie wpisy, których autorem jest Paulina Wojtasiewicz-Słowińska

Wydatki na pakiety medyczne dla pracowników

Wydatki, które ponosi firma na kupno pakietów medycznych, z których korzystają pracownicy oraz członkowie rodzin pracowników, stanowią koszty uzyskania przychodów.
Koszty pracownicze, jakimi są wydatki na pakiety medyczne dla pracowników, są jednocześnie kosztami podatkowymi. Swym zakresem obejmują: wynagrodzenia zasadnicze, różnego rodzaju nagrody dla pracowników, premie, diety, także wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników. Kosztami pracowniczymi są również wydatki ponoszone na zakup pakietów medycznych na rzecz pracowników, również te dotyczące zakupu pakietów medycznych dla członków rodzin pracowników, gdyż to świadczenie jest związane ze stosunkiem pracy łączącym pracownika z pracodawcą. Więcej

Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP po urlopie rodzicielskim – od wynagrodzeń należnych, czy wypłaconych w okresie tego uprawnienia?

Jeżeli pracownica wraca z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego czy też wychowawczego, to pracodawca, u którego dana osoba jest zatrudniona przez okres 36 miesięcy rozpoczynając od pierwszego miesiąca po powrocie z danego urlopu nie opłacają składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych świadczeń Pracowniczych. Więcej

Nieściągalne należności w kosztach

W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, przedsiębiorca zobowiązany jest do wykazania w formie przychodu wszystkie kwoty należne, nawet te których jeszcze nie otrzymał. Jeżeli w przyszłości zaistnieją problemy z wyegzekwowaniem od kontrahentów tych kwot, będzie można zniwelować negatywne skutki takich sytuacji. Jednak, aby tak się stało przedsiębiorca zobowiązany jest do spełnienia określonych przez ustawodawcę warunków. Więcej

KPIR

Księga Przychodów i Rozchodów służy do ewidencjonowania przychodów i kosztów. Na podstawie zapisów w dalszej kolejności ustalany jest dochód, który podlega opodatkowaniu. Księgę Przychodów i Rozchodów zobowiązane są prowadzić osoby, które rozliczają się na zasadach ogólnych i liniowo. Więcej

Wynagrodzenie członka rady nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w spółce kapitałowej – PIT, ZUS, CIT oraz ewidencja księgowa

Nieodpłatne pełnienie swoich funkcji przez członków rady nadzorczej wolne jest od jakichkolwiek procedur formalnych. Jednak już przy pobieraniu wynagrodzenia, należy pamiętać, aby zostało ono właściwie rozliczone na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych i składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jednak to jeszcze nie koniec – pozostaje kwestia rozliczenia wynagrodzenia w kosztach uzyskania przychodów, w ewidencji księgowej podmiotu, gdzie funkcjonuje rada nadzorcza. Więcej