Wszystkie wpisy, których autorem jest Paulina Wojtasiewicz-Słowińska

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ma za zadanie ochraniać roszczenia pracowników, gdyby nie mogły być zaspokojone przez niewypłacalnego pracodawcę. Na dochody funduszu składają się składki pracodawców opłacane za osoby, które zatrudniają. Istnieją sytuację, gdzie pracodawca jest zwolniony z opłacania składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych: w przypadku, gdy pracownik ukończył odpowiedni wiek lub gdy pracownik powrócił z urlopu rodzicielskiego. Więcej

Dokumentowanie otrzymanych zaliczek

Kwestia dokumentowania otrzymanych zaliczek, została omówiona w ustawie o VAT. W przypadku ustalania podstawy opodatkowania otrzymanej zaliczki, obowiązują przepisy art. 29 a ust 1 ww. ustawy. Zatem, podstawą opodatkowania jest wszystko, to co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, osoby, na której rzecz świadczona jest usługa lub osoby trzeciej, wlicza się również tutaj otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które mają bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub świadczonych przez podatnika. Więcej

Rozliczenie delegacji

Jeżeli, pracodawca wysyła pracownika w podróż służbową, to musi liczyć się z koniecznością pokrycia diety, czy kosztów noclegu.

Jeżeli, w delegację krajową wysyłany jest pracownik państwowy lub samorządowej jednostki budżetowej, to wysokość oraz warunki zwrotu kosztów ustalane są przepisami rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2002 roku. W przypadku pozostałych pracowników wysokość i warunki zwrotu kosztów określane są w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie wynagradzania (czyli w wewnętrznych przepisach), natomiast jeżeli takich nie ma w przedsiębiorstwie, to obowiązują przepisy umowy o pracę. Ważnym jest, że postanowienia przepisów wewnętrznych, czy też umów o pracę nie mogą ustalać diet za dobę podróży służbowej na obszarze kraju w wysokości, która jest niższa niż dieta z tytułu podróży służbowej pracownika sfery budżetowej. Więcej

Prezenty o małej wartości

Definicja „prezentów o małej wartości” została uregulowana przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku o towarów i usług, art. 7 ust 4. Prezentami o malej wartości są przekazywane przez podatnika jednej osobie towary, których łączna wartość nie przekracza w roku podatkowym 100 zł, wówczas, gdy podatnik prowadzi ewidencję , która pozwala na ustalenie tożsamości tych osób oraz gdy przekazywane towary nie zostały ujęte w ewidencji, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru, pomijając podatek, a wówczas, gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru nie przekracza 10 zł. Więcej

Urlop Macierzyński

Kobieta, która jest zatrudniona na umowę o pracę i urodziła dziecko, ma możliwość skorzystania nie tylko z urlopu podstawowego macierzyńskiego, ale również z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego. Wszystkie z nich są odpłatne i na dodatek kobieta może w pewien sposób zdecydować o wysokości zasiłku, który będzie otrzymywać. Później, kobieta może również skorzystać z urlopu wychowawczego, choć ten jest jednak bezpłatny. Wiadomo, że istnieją różne umowy o pracę. W przypadku kobiety zatrudnionej w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony, sytuacja jest jasna – będzie miała prawo i do urlopu macierzyńskiego i do otrzymywania zasiłku macierzyńskiego. Trochę inna sytuacja jest w przypadku kobiet, które urodziły dzieci, a pracują na podstawie umowy o pracę na czas określony. Więcej

Faktura korygująca

Faktura korygująca jest fakturą służącą do doprowadzenia faktury pierwotnej do stanu odpowiadającemu rzeczywistości. Na fakturach nie można dokonywać żadnych poprawek, skreśleń, itp. Dlatego dokumentem „naprawiającym” błędy, jest właśnie faktura korygująca. Wystawiane są one w dwóch egzemplarzach, oryginał otrzymuje nabywca, natomiast kopia przeznaczona jest dla sprzedawcy. Więcej

Wewnątrzwspólnotowe nabycie i dostawa towarów

Zarówno, wewnątrzwspólnotową dostawę, jak i wewnątrzwspólnotowe nabycie regulują przepisy ustawy o podatku od towarów i usług.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów to przeniesienie prawa do dysponowania towarem jako właściciel, gdzie towar jest transportowany lub wysyłany za pośrednictwem sprzedającego, nabywcę lub na ich rzecz pomiędzy krajami państw członkowskich w wykonaniu czynności opodatkowanych. Ważnym jest, aby kraj wysyłki różnił się od kraju dostawy. Więcej

Odwrotne obciążenie

W październiku 2013 roku miała miejsce nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług w związku z którą poszerzono listę produktów objętych, tak zwanym odwrotnym obciążeniem. W praktyce podatnicy mają wiele trudności z prawidłowym rozliczeniem podatku VAT od tych produktów. Główna, obowiązująca zasada w transakcjach sprzedaży objętych odwrotnym obciążeniem jest taka, że to nabywca zobowiązany jest do naliczania podatku VAT. Więcej

Co to jest amortyzacja?

Amortyzacja jest procesem utraty wartości majątku trwałego w wyniku jego fizycznego zużycia, które powstaje na skutek eksploatacji oraz ekonomicznego, wynikającego z postępu technicznego. Do majątku trwałego, który podlega amortyzacji, zalicza się: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, inwestycje w obcych środkach trwałych, budynki, budowle leżące na cudzym gruncie oraz inne składniki majątki, które nie stanowią własności podatnika, ale uważane, według przepisów za środki trwałe o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, które jednocześnie wykorzystywane są na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub oddane do użytkowania na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu. Od majątku trwałego, typu: dzieła sztuki, eksponaty muzealne, grunty nie służące wydobyciu kopalin metodą odkrywkową, nie nalicza się odpisów amortyzacyjnych. Więcej