Kto ma prawo do statusu małego podatnika w 2024 roku?

Posiadanie statusu małego podatnika VAT przynosi wiele uprawnień przedsiębiorcy. Ma on prawo do kwartalnego rozliczania podatku i stosowania kasowej metody rozliczenia. W przypadku statusu małego podatnika na gruncie podatku dochodowego uprawnia on do wpłaty zaliczek podatkowych co kwartał i do stosowania jednorazowej amortyzacji środków trwałych w ramach pomocy de minimis. Może korzystać z obniżonej do 9 proc. stawki podatku dochodowego od osób prawnych CIT. Kto ma prawo korzystać z tego statusu?

Status małego podatnika w podatku CIT i PIT i VAT w 2024 roku

Przedsiębiorcy w przypadku których wartość sprzedaży, liczona łącznie z kwotą należnego podatku VAT w 2023 roku nie przekroczyła kwoty 9 218 000 zł skorzystać mogą w 2024 roku z przywilejów przewidzianych dla małego podatnika CIT, PIT oraz VAT.

Niezależnie od tego, czy mówimy o podatku VAT czy podatku dochodowym, obowiązuje przy tym limit, który odpowiada równowartości w złotych kwocie 2 mln euro. W przypadku podatku od towarów i usług konsumpcyjnych oznacza to podwyższenie limitu, ponieważ jeszcze przed 1 lipca 2023 roku obowiązywał on w wysokości odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro.

Kwotę limitu wyrażoną w euro przelicza się na złote w zaokrągleniu do 1000 zł, przy zastosowaniu średniego kursu tej waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Limity dla małego podatnika w 2023 roku

Jak zmieniły się limity przychodów ze sprzedaży uprawniające do korzystania ze statusu małego podatnika w ostatnim roku? Jeszcze w 2023 roku limit ten wynosił 9 654 000 zł, a w przypadku podatku VAT do końca czerwca 2023 roku – 5 793 000 zł.

Odrębny limit dla małych pośredników

W ustawie o VAT ustalono, że odrębny limit przychodów ze sprzedaży obowiązuje dla tzw. małych pośredników, czyli maklerów, zarządzających funduszami inwestycyjnymi, agentów, zleceniobiorców i innych osób świadczących usługi o podobnym charakterze. W ich przypadku wartość otrzymanych prowizji z kwotą podatku VAT łącznie za poprzedni rok podatkowy nie powinna przekroczyć równowartości 45 tys. euro. W 2024 roku będzie to limit sprzedaży za 2023 rok w kwocie 207 tys. zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *