Kategoria: Działalność gospodarcza

Sprzedaż mieszkania wprowadzonego w firmie

Każda przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w domu, może zaliczyć amortyzację lokalu mieszkalnego do kosztów uzyskania przychodu. W ten sposób możliwe jest zmniejszenie podatku dochodowego nawet o kilka tysięcy złotych rocznie. Amortyzacja to nic innego jak stopniowe wrzucanie w firmowe koszty wartości kupionego lokalu, co skutkuje znacznie niższym podatkiem dochodowym pod warunkiem właściwego rozliczenia takiej amortyzacji oraz faktu, że trwa ona krócej niż 60 lat. Jednak mieszkanie „na firmę” może być też przyczyną pewnych komplikacji podatkowych, zwłaszcza w momencie późniejszej sprzedaży takiego mieszkania. Więcej

Koszty podróży służbowej pracownika opłacone przez pracodawcę

Współcześnie w wykonywanie wielu zawodów wpisane są podróże służbowe. W związku z tym coraz częściej pracodawcy (jak i pracownicy) muszą zmierzyć się z problemem jak rozliczyć taką podróż. W dzisiejszym artykule wyjaśnimy co to jest podróż służbowa, jaki wyjazd można zaliczyć do tej kategorii i jak należy go rozliczyć. Więcej

Aport – Sp. z o.o.

Wspólnicy na poczet kapitału zakładowego mogą wnieść wkład do majątku spółki w postaci pieniężnej lub niepieniężnej. Taki wkład niepieniężny nazywany jest aportem (mogą to być prawa majątkowe, nieruchomości, rzeczy ruchome, wierzytelności, patenty itp. lub środki trwałe mogące przynieść korzyści ekonomiczne w dłuższym okresie). Taki środek trwały przekazywany w formie aportu rzeczowego musi zostać wyksięgowany z ewidencji wnoszącego aport i ujęty w ewidencji otrzymującego go. Wniesienie aportu jest wkładem w utworzenie lub powiększenie majątku spółki i daje prawo do udziału w jej zyskach. Więcej

Spotkanie integracyjne – dla kogo kosztem a dla kogo przychodem??

Imprezy integracyjne organizowane przez pracodawcę dla pracowników mają na celu poprawę relacji między nimi i polepszenia atmosfery w pracy, a co za tym idzie – zwiększenia efektywności pracy pracowników. Jako, że nie ma jednoznacznych uregulowań dotyczących kwestii podatkowych w takiej sytuacji, cały czas pozostaje otwarta kwestia czy wzięcie udziału w spotkaniu integracyjnym jest dla pracownika dodatkowym przychodem oraz czy firma może koszty organizacji takiego spotkania uznać za koszty uzyskania przychodu. Więcej

Rozliczenie dla celów CIT kosztów pośrednich dotyczących zarówno działalności gospodarczej, jak i statutowej

Na samym wstępie warto zwrócić uwagę na fakt, iż dochód pochodzący z działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu, natomiast w przypadku działalności statutowej – jest on wolny od podatku. Przypisanie pośrednich kosztów uzyskania przychodów pochodzących z tych działalności następuje w proporcji, w jakiej przychody z tych działalności mają udział w ogólnej kwocie przychodów. Więcej

Niedostateczna kapitalizacja – jak obliczyć odsetki podlegające wyłączeniu z kosztów według nowych przepisów?

Wraz z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (29 sierpnia 2014 roku), tj, z dniem 1 stycznia 2015 roku, wprowadzono znaczne zmiany w tematyce zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek, które zostały udzielone podatnikowi przez podmioty powiązane z pożyczkobiorcą. Nowe przepisy obowiązują te pożyczki, które zostały faktycznie przekazane pożyczkobiorcy po 31 grudniu 2014 roku. Wówczas, gdy tego rodzaju pożyczka została przekazana do tego terminu, to do zakwalifikowania odsetek pożyczki do kosztów uzyskania przychodów, bierze się pod uwagę przepisy, które obowiązywały do 31 grudnia 2014roku.

Przepisy, które zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2015 roku, wprowadzają wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczki lub od pożyczek udzielonych spółce przez podmiot, który posiada bezpośrednio lub pośrednio minimum 25% udziałów takiej spółki, wówczas, gdy wartość zadłużenia tej spółki wobec podmiotów, które posiadają bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% jej udziałów, w tym także zadłużenie wynikające z pożyczek, gdy przekroczy razem wartość kapitału własnego spółki.

Wielkość płaconych przez spółkę odsetek od pożyczki, której udzielił jej wspólnik podlegająca wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów rozumiana jest jako iloczyn kwoty płaconych odsetek i ilorazu różnicy zadłużenia i kapitału własnego przez całkowite zadłużenie.

Warto w tym miejscu przybliżyć pojęcia z powyższego wzoru. Kwestia „wartości kapitału własnego” zawarta została w art.16a-16m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jest nią wielkość kapitału, która została określona na ostatni dzień miesiąca, który poprzedza miesiąc zapłaty odsetek, z wyłączeniem wielkości kapitałów z aktualizacji wyceny oraz części kapitału własnego, który pochodzi z otrzymanych pożyczek podporządkowanych. Tak otrzymana wielkość pomniejszana jest o wartość kapitału zakładowego spółki, która nie została na ten kapitał lub fundusz w rzeczywistości przekazana lub taka, którą pokryto wkładami niepieniężnymi, takimi jak: wierzytelności wspólników z tytułu pożyczek, odsetki od tych pożyczek oraz wkłady niepieniężne w postaci wartości niematerialnych lub prawnych, takich od których nie odpisuje się amortyzacji.

W ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych uregulowano również pojęcie „zadłużenia”. Jest nim suma niespłaconych zobowiązań spółki wobec podmiotów powiązanych, które zostały wymienione w art. 16 ust.1 pkt 60 ww. ustawy. Definicja swym zakresem obejmuje także zobowiązania wynikające z otrzymanych pożyczek, które są pomniejszone o wartość udzielonych tym podmiotom przez tę spółkę pożyczek.