Jak prawidłowo rozliczyć stratę w spółce kapitałowej?

Strata z działalności gospodarczej może podlegać odliczeniu od dochodu. Dzięki temu zmniejsza się wysokość podstawy opodatkowania. Podatnicy w zeznaniach podatkowych wskazują wysokość swojego dochodu lub poniesionej straty w danym roku. Jak prawidłowo odliczyć w CIT spółki kapitałowej zaistniałą za dany okres stratę?

Rozliczanie strat podatkowych w CIT od 2018 roku

Z dniem 1 stycznia 2018 roku zmieniły się w Polsce zasady wykazywania przychodów i strat z działalności spółek kapitałowych. Od tego czasu rozdzielono na różne źródła przychody podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Zaliczane są one do dwóch grup: przychodów z zysków kapitałowych oraz z innych źródeł. Z tego względu dochód podatkowy lub strata podatkowa powinny być ustalone odrębnie dla obu tych źródeł. Strata z jednego źródła nie powoduje obniżenia dochodu z drugiego źródła, ale jeśli w obu przypadkach podatnik wykazuje dochody, są one sumowane dla określenia następnie wysokości podatku dochodowego. 

Dzięki przepisom obowiązującym od 1 stycznia 2019 roku podatnicy CIT, a więc i spółki kapitałowe, mogą odliczać straty podatkowe na dwa sposoby:

  • Obniżając dochód uzyskany z danego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących 5 latach podatkowych, ale kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć połowy wysokości tej straty, albo
  • Obniżając jednorazowo dochód uzyskany z danego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących 5 lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 mln zł. Nieodliczona wartość podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego okresu, ale kwota obniżenia nadal w żadnym roku nie może przekroczyć 50 proc. wysokości tej straty. 

Możliwe jest też jednorazowe odliczenie straty, która powstała począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2018 roku. Jeśli rok podatkowy jest taki sam w spółce kapitałowej jak rok kalendarzowy, nowe zasady rozliczania strat stosuje się dopiero w zeznaniach podatkowych za 2020 rok, składanych w 2021 roku.

Rozliczanie strat podatkowych w związku z pandemią COVID-19

Podatnicy, którzy z uwagi na pandemię COVID-19 ponieśli stratę w roku podatkowym, mają możliwość rozliczenia jej jednorazowo. Jednak muszą przy tym spełnić określone wymagania ustawowe, mianowicie strata musi pochodzić z roku podatkowego, który: 

  • rozpoczął się przed 1 stycznia 2020 roku, a zakończył się po dniu 31 grudnia 2019 roku lub 
  • rozpoczął się po 31 grudnia 2019 roku, a przed 1 stycznia 2021 roku. 

Warunkiem dodatkowym jest to, by podatnik uzyskał w danym roku podatkowym przychody niższe o co najmniej 50 proc. od przychodów uzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym rok podatkowy. Spółka kapitałowa może w takim wypadku jednorazowo obniżyć o wysokość poniesionej straty, nie więcej niż o kwotę 5 mln zł, dochód uzyskany w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym rok jej poniesienia.