Wyższe kary za błędy w rozliczaniu VAT

Rozliczanie podatku VAT wymaga znajomości przepisów, które na bieżąco są nowelizowane.
Księgowi muszą nadążać za nimi, by nie popełnić błędu. Tym bardziej, że za nierzetelne
rozliczanie podatku lub odliczanie podatku naliczonego z tak zwanych pustych faktur, na
podatnika może zostać nałożona kara finansowa. Od 2021 roku wysokość sankcji wzrosła.
Kiedy podatnik może zostać ukarany?
Błędy w rozliczaniu podatku VAT mogą dotyczyć wielu różnych sytuacji, jak na przykład
nieskładanie terminowo do organów podatkowych właściwych deklaracji – obecnie mowa tu
o dokumentach elektronicznych JPK_VAT wraz z deklaracją. Sankcje grożą za przesłanie
wadliwej, czyli niezgodnej z określonym prawem wymogami formalnymi ewidencji, czy jej
przekazania po terminie. Brak wysyłki ewidencji JPK_VAT właściwemu organowi
podatkowemu lub przesłanie nierzetelnej ewidencji będzie groziło nałożeniem na podatnika
kary za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, w zależności od tego, jaki czyn popełnił.
Wzrost sankcji karnych za przestępstwa i wykroczenia skarbowe
Od 1 stycznia 2021 roku wzrosły kary grzywny za przestępstwa skarbowe, które są
wymierzane w stawkach dziennych. Najniższa odpowiada 10. stawkom dziennym, a
najwyższa – 720. Owa stawka dzienna nie może być niższa od 1/30 części minimalnego
wynagrodzenia za pracę i jednocześnie nie powinna przekraczać jej 400-krotności.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 roku w sprawie wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021
roku jest podstawą dla określania tych stawek. Minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi
2800 zł, a w związku z tym grzywny za przestępstwa skarbowe popełnione w 2021 roku
wyniosą:
 minimalna stawka dzienna to 93,33 zł – co odpowiada 1/30 wynagrodzenia
minimalnego w wysokości 2800 zł,
 maksymalna stawka dzienna to 37 332 zł – co odpowiada iloczynowi 93,33 zł x 400,
 minimalna grzywna to 10-krotność stawki minimalnej dziennej, czyli 933,30 zł,
 maksymalna grzywna to 720-krotność stawki maksymalnej dziennej, czyli 26 879 040
zł.
Inne będą też w 2021 roku grzywny nakładane za wykroczenia skarbowe. Są one określane
kwotowo i wynoszą od 1/10 do 20-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Wynoszą więc:
 280 zł przy minimalnej grzywnie równej 1/10 płacy minimalnej, tj. 2800 zł,
 56 000 zł przy maksymalnej grzywnie równej 20-krotności płacy minimalnej,
 5600 zł przy nakładaniu mandatu karnego, który może wynosić do dwukrotnej
wysokości płacy minimalnej.
Ponadto Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku
akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którym mandat karny ma zostać
powiększony do wysokości nieprzekraczającej 5-krotnej wysokości minimalnego
wynagrodzenia, czyli do 14 000 zł. Termin wejścia takich przepisów w życie został określony
na 1 kwietnia 2021 roku.