Jak rozliczać WDT po zmianie przepisów?

Z dniem 1 lipca 2023 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące ustawy o podatku od towarów i usług. To pakiet zmian nazwany SLIM VAT3. Zasadniczo celem wprowadzanych modyfikacji jest po prostu łatwiejsze rozliczanie podatku. Między innymi chodzi tu o rozliczanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Jak to zrobić po zmianie przepisów?

Jakie zmiany w SLIM VAT3 dotyczą WDT?

WDT to jeden z obszarów, które objęła nowelizacja przepisów ustawy o VAT. Po zmianach podatnik ma już prawo do wykazania i skorygowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy. Zmiana przepisów ma na celu uproszczenie obowiązku dokonywania korekty takich transakcji. Pozwoli też na rozwianie wątpliwości w obrębie wskazywania właściwego momentu dokonania dostawy.

Powstanie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy w przypadku WDT powstaje obecnie z chwilą wystawienia faktury, ale nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano takiej dostawy. Podatnik może zastosować opodatkowanie zerową stawką VAT, ale tylko wtedy, gdy przed upływem terminu do złożenia deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy będzie mieć dokumentację dowodów, że towary będące przedmiotem WDT, rzeczywiście wywieziono z kraju i następnie dostarczono do nabywcy na terytorium innego kraju, będącego członkiem UE.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że dokonanie dostawy towarów nie jest tym samym co moment powstania obowiązku podatkowego. W przypadku WDT momentem dokonania dostawy towarów nie musi zbiegać się w czasie z wystawieniem faktury za dostawę. Ta może zostać wystawiona np. w następnym miesiącu po dokonaniu faktury.

W wyniku zmiany przepisów obecnie podatnik ma prawo do wykazania czy też skorygowania WDT w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania przez niego takiej dostawy. Wcześniej rozliczenie WDT ze stawką 0 proc. było możliwe jedynie za okres, w którym dostawa została dokonana i były na to dowody.

Od kiedy nowe przepisy mają zastosowanie?

Podatnicy, którzy dokonali dostawy WDT przed dniem wejścia w życie nowej ustawy o VAT zastanawiają się nad prawidłowym rozliczeniem. Okazuje się przy tym, że nowe zasady dotyczące okresu deklarowania WDT w przypadku otrzymania dokumentów potwierdzających fakt wywiezienia towarów z Polski do kraju UE są stosowane do dnia wejścia w życie nowelizacji. Podatnik może każdą wykazywaną WDT zadeklarować zgodnie już z nowymi zasadami. Nie ma przy tym znaczenia to, czy faktyczna dostawa miała miejsce przed czy już po dokonaniu zmian w przepisach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *