Jakie limity podatkowe będą obowiązywać na rok 2021?

Wraz z początkiem roku zmieniają się limity podatkowe, z którymi powinni zapoznać się księgowi i przedsiębiorcy. Wszystko przez zmianę średnich kursów walutowych i innych wskaźników. Jakie limity obowiązują w 2021 roku?

Limit dla małego podatnika VAT

W ustawie o podatku od towarów i usług, czyli ustawie o VAT wskazana została definicja małego podatnika, któremu przysługują pewne preferencje w opodatkowaniu i rozliczaniu się z fiskusem z podatku VAT. Takim podatnikiem może być podmiot, u którego wartość sprzedaży liczona wraz z kwotą podatku, nie przekroczyła w poprzednim roku wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro.

W przypadku zaś pośredników prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie czy zarządzających funduszami inwestycyjnymi limit dla małego podatnika jest mniejszy i wynosi on 45 000 euro.

W obu przypadkach do wyliczeń limitów podatkowych przyjmuje się średni kurs Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 października 2020 roku, czyli będzie to 4,5153 zł. W 2020 roku obowiązywał limit wyliczany według kursu euro z dnia 1 października 2019 roku, czyli 4,3734 zł.

W 2021 roku limit 1 200 000 euro to w złotówkach 5 418 000 zł, podczas gdy w 2020 roku było to 5 248 000 zł. Dla pośredników w biurach maklerskich i funduszach inwestycyjnych limit uznania ich za małych podatników w roku bieżącym wynosi 203 000 zł.

Limit dla małego podatnika w podatku dochodowym

W przypadku małych podatników w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nieco inaczej wskazuje się limit przychodów. Małym podatnikiem ustawa o PIT określa takiego, u którego wartość przychodu ze sprzedaży, wraz z kwotą podatku VAT, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro. Do wyliczeń przyjmuje się ten sam kurs euro z 1 października 2020 roku. Dlatego limit na 2021 rok wyniesie 9 031 000 zł, a w 2020 roku wynosił on 8 747 000 zł.

Limity podatkowe dla ryczałtowców

Skorzystanie z uproszczonej formy opodatkowania dochodów na zasadach zryczałtowanego podatku dochodowego przysługuje tylko tym przedsiębiorcom, którzy uzyskują przychody w ramach pewnego, ustalonego limitu. W 2020 roku wynosił on 1 093 350 zł, a w 2021 roku będzie nieco wyższy i wyniesie 8 747 000 zł.