Kiedy można pomniejszyć kwotę wolną od potrąceń?

Przepisy kodeksu pracy jasno określają zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę – dokładnie to art. 87-91. Zasady te określają sferę kwot granicznych potrąceń oraz wysokość kwoty wolnej. Tym, co nie jest ograniczone koniecznością zachowania kwoty wolnej, jest egzekucja należności na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych.

Wolna od potrąceń jest wysokość wynagrodzenia za pracę w kwocie:

  • minimalnego wynagrodzenia za pracę, które przysługuje się pracownikom zatrudnionym na cały etat, po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, wówczas gdy potrącane są sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż alimentacyjne,

  • 75% wskazanego wynagrodzenia – w sytuacji potrąceń zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi

  • 90% wskazanego wynagrodzenia – w sytuacji potrąceń kar pieniężnych z odpowiedzialności porządkowej.

Jeżeli chodzi o potrącenia dokonywane tylko i wyłącznie za pisemną zgodą pracownika (dobrowolne potrącenia), to kwota wolna od potrąceń jest kwotą wynagrodzenia za pracę w wysokości:

  • 100% wynagrodzenia minimalnego, które zostało wskazane wcześniej przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy,

  • 80% wynagrodzenia podanego – w sytuacji przy potrąceniach innych należności wymienionych w artykule 91 paragraf 2 Kodeksu pracy.

Zmniejszenie kwot wolnych ulega obniżeniu, w przypadku pracy na część etatu. Jak mówią przepisy kodeksu pracy, wówczas, gdy pracownik pracuje w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty wolne są zmniejszane w sposób proporcjonalny do wymiaru czasu pracy. Znaczącym jest, że w przepisach kodeksu pracy nie ma mowy o zmniejszeniach wysokości kwot wolnych z powody nieprzepracowania pełnego miesiąca. Zatem jeżeli pracownik został zatrudniony w ciągu miesiąca, nie wpłynie to na obniżenie kwoty wolnej.