Konsekwencje niewystawienia faktury w terminie – co wtedy zrobić?

Obowiązkiem przedsiębiorcy będącego czynnym podatnikiem VAT jest wystawianie faktur po dokonaniu sprzedaży lub jeśli jest taka potrzeba, przed jej dokonaniem. Takie zasady fakturowania zostały wskazane w art. 106a-108 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, czyli ustawy o VAT. Co jednak stanie się, jeśli podatnik wystawi fakturę po terminie dla nabywcy?

Termin wystawienia faktury

Zgodnie z przepisami przedsiębiorca dokonujący sprzedaży produktów i usług musi wystawić fakturę lub rachunek. Faktura wystawiana jest, gdy sprzedaż dokonywana jest na rzecz innego przedsiębiorcy. Podatnik ma obowiązek wystawienia faktury także przy sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju i z terytorium kraju czy przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów. Konieczna będzie ona przy otrzymaniu przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności sprzedaży.

Fakturę, zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy o VAT trzeba wystawić nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Nieco dłuższe lub nieco krótsze terminy wystawiania faktur obowiązują dla szczególnych rodzajów usług, np. dla budowlanych oraz budowlano-montażowych ustawodawca daje podatnikowi aż 30 dni od dnia wykonania usługi na wystawienie faktury.

Jakie są skutki wystawienia faktury po terminie?

Co stanie się, jeśli podatnik przekroczy termin przeznaczony na wystawienie faktury VAT ujęty w ustawie? Przede wszystkim wystawienie faktury po terminie dla podatnika-sprzedawcy oznacza, że dokument ten nie będzie wyznaczać terminu powstania obowiązku podatkowego. Termin ten będzie określany zgodnie z ustawą.

Pomimo opóźnionego wystawienia faktury podatnik musi rozliczyć podatek za daną transakcję w miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeśli tak się nie stanie, doprowadzi to do zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty zwrotu podatku lub kwoty do przeniesienia na kolejny okres rozliczeniowy. Takie przypadku prowadzą zaś do zastosowania przez organ podatkowy sankcji w wysokości 30 proc. powstałego zawyżenia czy też zaniżenia zobowiązania.

Jeśli podatnik nie tylko nie wystawi faktury VAT terminowo, ale też nie rozliczy podatku należnego fiskusowi, wówczas musi liczyć się z konsekwencjami karnoskarbowymi. Z uwagi na to, że podatnik w takim przypadku uchyla się w świetle Kodeksu karnego skarbowego od opodatkowania, przez co naraża skarb państwa na uszczuplenie w podatku, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. Jeśli zaś podatnik nie wystawi faktury, ale uwzględni ją w deklaracji oraz rozliczy podatek należny z tytułu dokonanej transakcji, to podlegać będzie karze grzywny do 180 stawek dziennych.