Od 1 lipca 2021 roku zmienia się deklaracja akcyzowa

Od 1 lipca 2021 roku zacznie obowiązywać w polskim systemie nowa deklaracja w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym na mocy ustawy z dnia 30 marca 2021 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Co właściwie ulegnie modyfikacji?

Deklaracja akcyzowa tylko elektroniczna

Podatnicy opłacający podatek akcyzowy i składający w związku z tym deklaracje akcyzowe powinni naszykować się na to, że od początku wakacji będą mieć obowiązek składania deklaracji w akcyzie wyłącznie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Służy do tego portal PUESC.gov.pl.

Wyjątkiem od reguły będą przy tym osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, a z różnych powodów zobowiązane do złożenia deklaracji akcyzowej. Będą mogli np. przy dokonywaniu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodów osobowych złożyć deklarację w postaci papierowej.

Kwartalne deklaracje podatkowe

Nowy obowiązek w związku ze zmianami w przepisach dotyczy tych podatników, którzy składają deklaracje podatkowe za okres kwartalny. Obowiązuje on w przypadku wyrobów:

  • objętych zwolnieniem od akcyzy,
  • opodatkowanych zerową stawką akcyzy i wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, dla których nie wystąpił przy tym obowiązek złożenia deklaracji za okresy miesięczne.

W deklaracji akcyzowej kwartalnej konieczne jest wykazanie ilości wyrobów akcyzowych z przypisywaną im stawką akcyzy i podatkiem akcyzowym, jaki byłby należny fiskusowi w przypadku niespełnienia warunków uprawniających do zwolnienia lub zastosowania stawki zerowej podatku. Dotychczas takie deklaracje w ogóle nie były składane. Okresem rozliczeniowym jest kwartał, zaś deklaracje powinny trafić do fiskusa w terminie do 25. dnia drugiego miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Wiążące Informacje Akcyzowe

Nowelizacja wchodząca w życie w 2021 roku spowodowała zmiany dotyczące instytucji Wiążących Informacji Akcyzowych. Zachowają one swoją ważność przez 5 lat od daty ich wydania.